تو به زندگیمن کیفیتبخشیدی

Vizhenameh - - News - مادرانه فرنگیس یاقوتی

ایــن روزهــا درگیــر امتحــان پایــان تــرم کاس زبانــم هســتم و از تمــام فرصتهایم برای درس خواندن و تکلیف نوشــتن اســتفاده میکنم. مثاً حداقل روزی یک ساعت بساط نقاشیهای آروین را پهن میکنم و خودم در کنار او درس میخوانم و آروین نقاشی میکشد جالبی ماجرا این است کــه کاری بــه من هم ندارد البته گاهی پیــش میآید دفترش را با کتاب من عــوض میکند و صفحات را ورق میزند و عکسهــای داخل کتاب را نگاه

اصاً حساسیت به خرج نمیدهم و اجازه میدهم میکندًدر این شــرایط کتابهایم را نگاه کند. یــا مثــا وقتــی آرویــن خــواب اســت در کنــارش مینشــینم و کتــاب زبــان خارجیام را میخوانم یا تمرینهایم را حل میکنم. از روزی که کاس زبان رفتهام با خودم فکر میکنم چقدر آروین در تاش من نقش مهمی دارد. مثاً چون وقت من با توجه به مسئولیتهای خانه و آروین محدود اســت سعی میکنم همان ساعتهای محدودی که دارم را بــا تمرکز اســتفاده کنم شــاید اگــر آروین نبود میتوانســتم ســاعتهای بیشــتری درس بخوانــم امــا مطمئن هســتم کیفیــت درس خواندنم مثل االن نبود. هفته گذشته اولین امتحان این ترم را دادیم و قسمت هیجان انگیز ماجرا این بود که من نمره اول کاس شدم. این ماجرا اینقدر برای خودم ارزشمند و هیجان انگیز بود که تا چند روز هر وقت یــاد کاس میافتادم لبخند میزدم به همین دلیل برای خودم یک هدیه کوچک خریدم تا هم به ادامه راه تشویق شوم هم به خودم یادآوری کنم که کار مهمی انجام دادهام و ازخودم راضی هستم. اتفــاق دیگــر ایــن روزهــای ما این اســت که هر ســال اوایــل پاییز بــا خودم تصمیــم میگیــرم بــرای خودم شــالگردن ببافم امــا هر دفعه بــا دلیل یا بیدلیل این اتفاق نمیافتد. اما امسال از هفته آخر شهریور کاموا خریدم و بساط بافتنیها را در خانه پهن کردم و بزودی شالگردنم را سر میاندازم اما در کنار شالگردن یک گل کوچک قاب بافی هم بافتم و آن را روی پایه یک انگشــتر چسباندم و به این شکل یک انگشتر خانگی بافتنی و همرنگ با شالگردن آیندهام برای خودم درست کردم. خاصــه اینکه این روزها حســابی ســر خــودم را گرم کــردهام و اجــازه نمیدهم وقتهایــم به بطالت بگذرد و ســعی میکنم برای هر ساعتم برنامهریزی داشته باشم به این شکل هم به خودم خوش میگذرد و هم کلی کار مفید انجام میدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.