کمک به کودکان درانجامتکالیفمدرسه

Vizhenameh - - News - کودکانه الهام آزاد

مدرســهها باز شــده و دردســرهای بعضی از والدین برای ســر و کلــه زدن با بچهها و تکالیفشــان هم شــروع شــده. اگر شــما هم جــزو پــدر و مادرهایی هســتید که با مشــق ننوشــتن و درس نخوانــدن فرزندتــان درگیریــد، شــاید الزم باشــد بــه جای حــرص و جــوش یک بار دیگر صورت مســأله و البته روشهای تربیتــی خودتان را مــرور کنیــد. نارضایتی و گله و از زیــر کار در رفتن بچهها در هنــگام انجام تکالیف، نشان میدهد یک جای کار میلنگد. گاهی مشکل از آنجاست که محیط مناسب و آرام برای درس خواندن کودک فراهم نیست. در اتاقی پر از صدای تلفن، تلویزیون و بگو مگو یا صحبت اعضای خانواده درس خواندن برای هرکسی سخت است. شــاید هم فرزندتان روش درســت درس خواندن و مدیریت زمان را بلد نیست. چیزی که شــما باید به او بیاموزید و در ابتدای راه، روش برنامهریزی کردن را به او یاد بدهید. دلیل سوم ممکن است عدم تمرکز کودک به خاطر ابتا به اختال نقص توجه و تمرکز باشد. اگر فرزندتان هیچ وقت سر هیچ کاری دوام نمیآورد، اگر خیلی از این شــاخه به آن شاخه میپرد و بدون فکر اقدام میکند و حرف میزند، باید با یک روانشناس کودک مشورت کنید. بچههایی با این ویژگیها معموالً به اختال ADHD یا بیش فعالی همراه با نقص توجه و تمرکز درگیرند. الگــوی خوبــی برای فرزندتان باشــید. همیشــه گفتهایــم و باز هــم میگوییم که کــودکان بیش از آنکه از راه شــنیدن دســتورات شــما چیــزی را یاد بگیرنــد، از راه دیدن رفتار شما میآموزند. پس اگر میخواهید نظم و تعهد به تکالیف را به او بیاموزید، خودتان در انجام کارهایتان منظم و مقرراتی باشید. هنگامــی که کودک درس میخواند بهتر اســت شــما هم دســت از کار بکشــید، تلویزیــون را خاموش کنید و کتابی دســت بگیرید و مطالعه کنیــد. در یک کام، فضای خانه را آموزشی کنید. همیشــه و در همه حال باالی درس و مشــق فرزندتان نباشــید. به جایًاو مشق ننویسید کاردستی درست نکنید و سعی نکنید جواب هر سؤال او را فورا بدهید. بیشترین یادگیری وقتی اتفاق میافتد که کودک با محتوای آموزشی درگیر باشد. بنابراین بگذارید خودش با تکالیفش سر و کله بزند و شما فقط وقتی واقعاً نیاز است به او راهنمایی بدهید و کمکش کنید. بــه فرزندتــان بیاموزیــد که یادگیــری، نه فقط یک وظیفــه و الزام، بلکــه یک کار لذتبخش و مادام العمر است که فقط به مدرسه رفتن مربوط نمیشود. بنابراین در ایام تعطیات هم برنامههای آموزشــی (نه الزاماً درســی. بلکه هر چیزی که به او دانش یا مهارت جدیدی بیاموزد) را برپا نگه دارید. طوری که یادگیری جزئی از زندگی فرزندتان شود و البته ناگفته پیداست که خودتان هم باید چنین سبکی در زندگی داشته باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.