به جای غر زدن اینطور صحبت کنید

Vizhenameh - - News - الهام آزاد

اگــر همیشــه بــا فرزندتان در حال ســر و کله زدن هســتید و همیشــه هــم مجبور بــه عقب نشــینی میشــوید، یــا اگر برای هــر درخواســتی مجبورید بارهــا و بارها جمالتتان را تکرار کنید و باز هم به سختی نتیجه بگیرید، احتماالً الزم است یک بــار دیگر درباره نحــوه بیان حرف هایتان و مکالمهای که بــا فرزندتان دارید فکر کنید. بین بیان یک درخواست و غرزدن تفاوت زیادی وجود دارد اما خیلی از پدر و مادرها ترجیح میدهند به جای گفتوگو، غر بزنند. چرا؟ چون غرزدن بخشی از احساسات منفی آنها را تخلیه میکند. از طرفی پدر و مادرها فکر میکنند با غر زدن سر فرزندشان فشار بیشتری به او میآورند و میتوانند با ایجاد احساس گناه و بیکفایتی در فرزندشان، بهتر او را کنترل کنند. جمالتــی که بــا «تــو» شــروع میشــوند، رایجترین نــوع غــرزدن هســتند. وقتی میگوییــد: «تــو هنــوز یاد نگرفتــی اتاقتو مرتــب کنی» یا «تــو بــه درد هیچ کاری نمیخــوری»، بیش از آنکه به فرزندتان این پیام را برســانید که از او انتظار نظم و مســئولیتپذیری بیشــتری دارید، بــه او میگویید: «تو بیکفایتــی و هیچ وقت نمیتوانی رضایت من را به دســت بیاوری». این جور جمالت بیشــتر بر «خود» کودک تمرکز دارند تا بر وظیفه و کاری که باید انجام دهد. بنابراین بعید نیست که لجبازی و بیرغبتی کودک را در پی داشته باشند. از طرف دیگر این غرزدن شــما باعث شــکلگیری یک الگوی ارتباطی اشتباه در فرزندتان میشــود. در واقع وقتی خواســته یا نارضایتیتان را بهشکل «غر» بیان میکنید، به جای تقویت مهارت درخواست سازنده در فرزندتان، عادت غر و لند کردن را در او نهادینه میکنید و او یاد میگیرد تعامالتش را با دیگران بر اساس طلبکاری، سرکوب و تحقیر و غرزدن و شکایت کردن پایهگذاری کند. پــس بهتر اســت به جــای غرزدن و شــروع جمالت با تــو، پیامتــان را با جمالتی بگویید که با «من» شــروع میشــوند: «من انتظار دارم در این ســن، مســئولیت پذیرتر رفتار کنی» یا «من منتظرم موفقیتت را ببینم»... وقتی جمالتتان با من شروع میشود، نه حالت حمله دارد و نه سرزنش و منفی بافی. راه حل دیگر این است که به جای تکرار درخواستتان، بگویید: «می خواهم بدانم چی باعث میشــود که به درخواست من بیتفاوت باشی؟» یا «اگر فکر میکنی روش بهتری برای انجام این کار وجود دارد، بگو تا با هم امتحانش کنیم.» قبل از آنکه با خســتگی و آشفتگی به غرزدن روی بیاورید، از خودتان بپرسید که واقعاً موضوع آنقدر مهم است که به خاطرش غر بزنید؟ اگر فرزندتان وسایلش را به جای االن، چندساعت دیگر جمع کند چه اتفاقی میافتد؟ یا اگر به جای آنکه قبل از تکالیفش دوش بگیرد، این کار را بعداً انجام دهد چه مشکلی پیش میآید؟ اصرار برای انجام کاری درست در زمانی که شما اراده کردهاید، گاهی هیچ منطقی ندارد جز برتری طلبی والدین. پس قبل از اصرار و پیگیری بیش از حد، کمی درباره آن فکر کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.