بدرالزمان قریب چهره ماندگار زبان شناسی

Vizhenameh - - News -

بـــدرالـــزمـــــان قـــــریب زبانشــناس و تنهــا زنــی اســت کــه عضو پیوســته فــرهنگستــــان زبــــان و ادب فارســی اســت. او ســال 8۰۳١ در تهــران در خانــوادهای فرهنگــی بــه دنیــا آمــد و دوران تحصیلش را با موفقیت گذرانداماوقتیدیپلمش را در رشــته طبیعــی آن زمان گرفت به علت بیماری چشــم چند سال تحصیل را رها کرد. وقتی شــرایط جســمانیاش بهتر شد دوباره به مدرســه رفت و بهدلیل عالقه به ادبیات فارســی این بار دیپلم ادبیاش را گرفت.ســال 2۳۳١ در رشته زبان و ادبیاتفارسیدانشگاهتهرانپذیرفتهشدوتحصیلشرا زیر نظر اســتادان بنامی مانند دکتر محمد معین، دکتر ذبیحاهلل صفا، دکتر ناتل خانلری، دکتر حسین خطیبی، استاد جالل همایی، دکتر صورتگر، استاد پورداوود و دکتر صادق کیا گذراند. سال 6۳۳١ لیسانسش را با کسب رتبه اول گرفت و چون در آن زمان مقطع فوق لیسانس نبود، بالفاصله وارد دوره دکتری شــد. پساز یکسال و بهدلیل عالقــهای کــه بــه ادبیات ایــران پیش از اســالم داشــت، تصمیــم گرفــت در ایــن رشــته در دانشــگاه پنســیلوانیا تحصیلــش را ادامــه دهــد و موفق شــد از این دانشــگاه بورس تحصیلــی بگیرد. او عالوه بــر آموختن زبانهای ایرانی باســتان و میانه، آوا شناســی، زبان سانســکریت و زبانشناسی هند و اروپایی را هم آموخت و فوقلیسانس گرفت. ســپس به میشیگان رفت و یکســال آوا شناسی، ســاخت واژه و زبانشناســی هند و اروپایــی خواند و پس از آن با اســتفاده از بورس شــاگرد اولی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از دانشگاه برکلی پذیرش گرفت و تا سال 24۳١ نزد پروفسور هنینگ سغدی، پارتی، فارسی میانه تورفانی و دیگر مباحث زبانشناسی ایرانی خواند. وقتی اســتادش مارک درســدن از هند به پنســیلوانیا بازگشت دکتــر قریــب نــزد او رفــت و کار روی رســالهاش را ادامه داد و ســال 44۳١از دانشــگاه پنســیلوانیا فارغالتحصیل شــد. دکتــر قریــب همــان ســال بــه ایــران بازگشــت و با رتبــه اســتادیاری در دانشــگاه شــیراز اســتخدام شــد و چهار ســال و نیم در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شــیراز فارســی باســتان، پهلــوی و تاریــخ زبــان فارســی تدریــس کــرد. پــس از آن بــا دریافت فرصــت مطالعاتی دوبــاره بــه امریکا رفــت و در آنجا مدتی را بهعنوان اســتاد مدعو در دانشگاه یوتا زبان فارسی درس داد و یک ترم نیز بهعنوان محقق در دانشگاه هاروارد پژوهش کرد و دوباره به دانشگاه شیراز بازگشت. پس از تأسیس گروه زبانشناسی همگانی و فرهنگ و زبانهای باســتانی در ســال ۰5۳١ در دانشــگاه تهران، دکتر قریب به آنجا منتقل شد. او در سال 77۳١ عضو پیوســته فرهنگســتان زبان و ادبفارســی، در ســال 87۳١ مدیــر گــروه گویششناســی و در ســال ١8۳١ بهعنوان یکی از چهرههای ماندگار ایران برگزیده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.