اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

فســاد در مدیریــت زنان کمتردیدهشدهاست/عضو فراکســیون زنــان مجلــس گفــت: ضدفســاد بــودن زنــان در سیاســت داخلــی و بینالمللــی بــا دالیــل متعدد فرهنگی، عرفی و خانوادگی ثابت شده است. طیبه سیاوشــی شــاهعنایتی درباره درخواست شورای شهر برای افزایش ســهم زنان در برنامه سوم توسعه شــهرداری، گفت: به حضور زنان در مدیریت شــهری بویــژه مدیریــت کالنشــهری تهــران کمتر توجه شــده است، بههمین دلیل در پایتخت فضای مناسبی برای زنان و کودکان طراحی نشده است، مسائل و مشکالت بسیاری در فضای سبز شهری، معابر و مبلمان شهری دیده میشــود و تنها حضور زنان میتواند به کاهش و رفع این گونه از مشکالت شهری کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.