بچهها را قاتی دالر نکنید

Vizhenameh - - News - فرنگیس یاقوتی

هفته گذشــته همراه با آروین به خرید رفتم داخل ســوپر مارکت یک عدد آبمیوه برداشــتم و رو به صاحب مغازه پرســیدم این آبمیوهها چه قیمت هســتند؟ متأســفانه آقــای فروشــنده صــدای مــن را نشــنید و مــن مجــدد جملــهام را تکــرار کــردم ناگهــان آرویــن خیلــی جدی کنــارم آمــد و گفت مامانی فک کنم آبمیوهها شــش دالر باشــه! از حرفش هم خندهام گرفت و هم خشکم زد. این اتفاق یک تلنگر بزرگ بود برای من و همسرم و تصمیم گرفتیم دیگر در مقابل او در مورد قیمت دالر و مسائل پیرامون آن صحبت نکنیم. بــا توجه به شــرایط اقتصــادی ایران تقریبــاً هر جایی کــه میرویم صحبت از بــاال رفتــن قیمتهــا و دالر و طال اســت و ما گاهی بیتوجه میشــویم به اینکــه آرویــن هــم در آن محیط حضــور دارد و گاهــی ناخــودآگاه جملهها را میشــنود و چقــدر میتواند این شــنیدنها ذهن او را درگیــر کند و باعث اضطرابش شود. خالصــه اینکــه با همســرم تصمیم گرفتیم تــا اخبــار را از زندگیمان حذف کنیم و خودمان هم دیگر مثل سابق پیگیر اتفاقها نیستیم و به این شکل ایــن خبرهــا به گوش آروین هم نمی رســد و او میتوانــد در دنیای کودکانه خودش خوب و خوش باشد. با گذشــت یک هفتــه از این تصمیم با خودم فکر میکنم شــاید این کار ما بهترین تصمیم این روزهای ما برای مبارزه با فکر و خیال بیهوده باشد. اتفاق دیگر این روزهای ما این اســت که هر ســه نفرمان بشــدت ســحرخیز شــدهایم و چــون شــبها هــم زود میخوابیم (گاهی حتی 9 شــب هر ســه نفرمــان خواب هســتیم) صبحها هــم زود بیدار میشــویم (یعنــی قبل از ساعت 6 هر سه نفرمان بیدار هستیم) و این تغییر ساعت خوابمان باعث شــده که خودم گاهی تا پایان شــب فکر کنم هر روزمان دو روز کامل است! مثالً صبحها کلی کار انجام میدهم و کارهای خانه و کارهای خودم را ســر و ســامان میدهــم و بــا خودم می گویم دیگر ظهر شــد اما به ســاعت نگاه میکنم و می بینم ساعت هنوز 9 صبح است و تا ظهر کلی وقت دارم. این طوالنی شدن صبح هایمان باعث شد تصمیم به یک کار مهم بگیرم و آن هــم اینکــه کتــاب انگلیســیای که چند ســال پیش از فــرودگاه خارج از ایران خریده بودم را شروع کنم و به فارسی ترجمه کنم و با خودم فکر کنم خدا را چه دیدی شاید یک روزی ترجمهام را بتوانم چاپ کنم. خالصه اینکه صبحها جمالت را به انگلیسی میخوانم و تند تند تایپ میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.