تأثیر استرس بر ناباروری

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

عوامــل روانشــناختی در نابــاروری نقــش مهمــی دارنــد، شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد ســطح اســترس ممکــن است بر پیامدهای درمان نابــاروری تأثیر بگذارد و همچنین به تصمیم بیماران بــرای ادامــه درمان کمــک کند. اســترس همچنین بر واکنــش بیماران بــه ازبین رفتن حاملگــی طی درمان نابــاروری و عوارض حاملگی تأثیــر میگذارد. عالوه بر این، پریشانی روانی با نارسایی درمان ناباروری همراه اســت و مداخــالت بــرای کاهش اســترس بــا افزایش میزان بارداری همراه اســت. استرس حاملگی ممکن اســت خطر نابــاروری را افزایش دهد. در یک مطالعه ۲1 ماهــه، مشــاهدهای آینــده نگــر در زنانی کــه بهطور طبیعی بــاردار میشــوند، آلفا آمیالز بزاق (شــاخص اســترس) در ابتــدای مطالعــه اندازهگیــری شــد. پس از تطابــق دادههــا برای عوامل بالقــوه مخدوشکننده مطالعه(بهعنــوان مثــال ســن زن، مصــرف الــکل و ســیگار کشــیدن)، ســطح پایه آلفا آمیالز، نابــاروری را پیشبینــی کرد، به طوری که احتمال ناباروری در زنان بــا باالترین ســطح آلفــا آمیالز، در مقایســه بــا زنان با کمترین ســطح آلفا آمیالز دو برابر بیشتر بود. بسیاری از بیماران با ناباروری و اســترس روانی (بهعنوان مثال عالئم اضطراب یا افسردگی) خدمات بهداشت روانی کافــی دریافت نمیکنند. در مطالعات، درصد شــیوع اضطراب و افســردگی درمیان افراد نابارور تا حدود۰5 درصــد نیــز گزارش شــده کــه از جمعیــت عمومی در جامعه بیشتر است. سابقه قبلی افسردگی یک عامل خطــر بــرای عــود عالئــم در هنــگام ارزیابــی و درمان نابــاروری اســت، اگرچــه شــیوع دقیــق آن مشــخص نیست ولی میدانیم که زنان مبتال به سابقه افسردگی در معــرض خطــر افزایش ناباروری هســتند. بنابراین بهتر است زوجهای نابارور فرمهای استاندارد ارزیابی اختــالالت روانــی را تکمیل کننــد و در صــورت لزوم با روانپزشکمصاحبهداشتهباشند. بیماران ناباروری که کاندید لقاح آزمایشــگاهی )IVF( هستند، نسبت به زوجهای ناباروری که در مراحل اولیه درمان ناباروری هستند از استرس بیشتری بر خوردارند. ازطرفــی برخــی از داروهای بــهکار رفته در ســیر درمان نابــاروری به داشــتن عالئم افســردگی کمــک میکند، مثالً در یک مطالعه در 5۷ درصد کسانی که آگونیست هورمــون آزادکننــده گنادوتروپیــن مصــرف میکردند عالئــم افســردگی یافت شــد.همچنین بهدلیــل آنکه IVF یــک روش تهاجمــی درمان ناباروری اســت برای زوجین اســترس روانی شــدید ایجاد میکنــد. نیمی از بیماران این نوع درمان را پر استرسترین تجربه زندگی خویش مینامند.کنترل و درمان عالئم روانی میتواند به افزایش میزان باروری کمک کند.ازطرفی در صورت شکســت درمــان، زوجیــن را بــه مشــارکت بــه ادامــه درمان ترغیب میکند زیرا اســترس ناشــی از شکســت درمان شــایع ترین علت ترک ادامــه درمان در زوجین ناباروراســت.طبیعتاً هرچه بیمار به تکرار ســیکلهای IVF بعد از شکســت درمان تشویق شود احتمال اینکه در نهایت به درمان پاسخ دهد، بیشتر است. جالب است که:

ســطح پایه اســترس بــه طــور قابل مالحظــهای با اهداف بیولوژیکی متعدد، از جمله تعداد تخمکهای بهدســت آمده و تخمک بارور شــده، بــارداری، میزان تولد زنده و وزن هنگام تولد ارتباط معنیداری دارد.

میــزان اســترس در روز عمل جراحــی به طور قابل توجهی بــا تعداد تخمکهای بهدســت آمــده و بارور شده مرتبط است.

روان درمانی منجر به کاهش اضطراب و افسردگی و همچنین افزایش احتمال تخمکگذاری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.