محبت دو طرفه است

Vizhenameh - - News - معصومه اسکندری

زوجین موفق نســبت بــه یکدیگــر محبــت دوطرفــه دارنــد. البته ایــن بــه آن معنــا نیســت که هرگاه به همسرتان محبت میکنید توقــع داشــته باشــید در همــان لحظه به شــما محبــت کنــد، بلکــه ایــن امــر بایــد در طوالنی مدت، دو طرفه بودن را برســاند. شــاید برخی از زوجین از روی عادت، خواســتهها و نیازهای طــرف مقابلشــان را اولویــت قرار داده باشــند و مــدام بــه دنبال رضایــت او باشــند اما طرف مقابــل نســبت بــه خواســتهها و نیازهــای او بیاعتناست. حال این جلب رضایت میتواند در برخــی خواســتهها اتفــاق افتــد و گاهــی در همه خواستهها. محــور بحث مــا در اینجا دقیقاً نقطهای اســت کــه شــما در یــک رفتــار، خودتــان و نظرتــان را همیشــه زیــر پــا میگذاریــد و بــه خواســته طــرف مقابــل جامــه عمــل میپوشــانید؛ مثالً همســرتان دوســت دارد از رنگ ســبز استفاده کنیــد در حالــی کــه شــما عاشــق رنــگ آبــی هســتید، اگــر همیشــه از رنــگ ســبز اســتفاده کنید به رابطهتان آســیب زدهاید و اگر همیشــه از رنــگ آبــی اســتفاده کنیــد بــاز هم بــه رابطه آسیب زدهاید. وقتــی شــما در طوالنی مدت مــدام خودتان را نادیــده میگیریــد از طرفــی احســاس ناکامــی میکنیــد و از طــرف دیگــر ســطح توقعتــان را از همســرتان بــاال بردهایــد، بــه ایــن معنــی که بــا کوچکتریــن تنشــی در رابطــه، بــه خودتــان میگویــد: « مــن کــه به خاطــر او از همــه چیز، حتــی رنگ مــورد عالقــهام هم گذشــته بودم، چرا با من اینگونه رفتار کرد؟!» اینجاست که بشــدت احساس ناکامی میکنید و فکــر میکنیــد چقــدر ازدواج افتضاحــی داشــتهاید. در حالــی کــه وقتــی شــما در یــک رابطــه طوالنی مــدت قرار میگیریــد، هر دوی شــما بــه دلیــل انســان بودنتــان ممکن اســت روزی ناراحــت، عصبانــی، بد خلــق، بهانهگیر ...و شــوید، ایــن بــه معنــای ایــن نیســت کــه میخواهیــد بــه همســرتان ظلــم کنیــد بلکــه بــه ایــن معناســت کــه فقــط در آن لحظــه، به دلیلی یکی از احساســات منفــی خود را تجربه کردهایــد. نکتــهای که وجود دارد این اســت که اگــر شــما گاهی هــم بــا دل خودتــان راه بیایید و از همــه مهمتــر طــرف مقابلتان هم نســبت به خواســتهها و نیازهای شــما بیاعتنا نباشــد، دیگــر امــکان نــدارد کــه در طوالنــی مــدت نارضایتی عمیقی بین شــما به وجود بیاید. پــس اگــر میخواهیــد احســاس خوشــبختی کنیــد باید به خواســتههای طــرف مقابل توجه کنیــد و همیــن توجه را بــه هر شــکل دیگری از همســرتان دریافــت کنیــد ایــن دو طرفه بودن محبــت بین زوجیــن، در طوالنی مدت ترازوی رابطه را به ســمت تعادل میکشاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.