به فرزندساالری پایان دهید

Vizhenameh - - News -

بیشــتر پدر و مادرهای امروزی کودکیشــان را در حالی گذراندهاند که پدر یا مادر حاکمــان بیچون و چرای خانه بودند و فرزندان هم مطیع آنها. این تجربه -که خیلی وقتها هم برای آنها دردناک بوده- باعث شده تا وقتی نوبت به پدری و مادری کردن خودشان میرسد، فرزندشان را در اولویت قرار دهند و سعی کنند خواستههای او را باالتر از خواستههای خودشان ببینند. از تنبیه او خودداری کنند و در مــوارد بیشــتری به کودک میدان و فرصــت تصمیمگیری بدهند. محصول این روش تربیتی اما، کودکانی طلبکار، خودرأی و ناســازگار اســت که در اجتماع تــوان برقــراری ارتباطات ســازنده را ندارند و نمیتوانند زندگــی جمعی را بدون دردسر تجربه کنند. فرزندســاالری یا فرزندمحوری باعث میشود فرزند شما خود را مرکز دنیا بداند و بدون آنکه تصوری از صبر، تالش و شکســت داشــته باشــد بزرگ شود. کودکی که هرچه بخواهد فوراً آماده میشــود و پدر و مادر خود را به آب و آتش میزنند تــا امکانــات موردعالقــه او را فراهم کنند، مفهــوم صبر کــردن را نمیآموزد. یاد نمیگیرد که برای رسیدن به خواستههایش باید خودش تالش کند و هیچ وقت نمیآموزد که گاهی خواستن، توانستن نیست و او ممکن است با وجود عالقه به چیزی یا کاری، نتواند به آن دست پیدا کند. بچههایی که در خانوادههای فرزندساالر بزرگ میشوند، رقابت جو نیستند و در مقایسه با کودکان دیگر، کمتر درگیر چالشها میشوند. این کودکان نمیتوانند نظــرات مخالــف را تحمــل کنند و تقریبــاً نه در مدرســه، نه در کار و نــه در روابط شخصی با کسی کنار نمیآیند. بــرای آنکــه فرزندتــان با این شــیوه تربیتــی بزرگ نشــود این توصیههــا را جدی بگیرید: -1 با کودک صمیمی و مهربان باشید اما نه آنقدر که توان نه گفتن نداشته باشید و نتوانید در موارد الزم قاطعیت به خرج دهید. ۲- از ۲ سالگی به بعد، تمرین کنید که برآورده کردن برخی خواستههای کودک را از چنــد دقیقــه تــا یکی دو ســاعت به تعویــق بیندازیــد. هرچه کــودک بزرگتر میشود، زمان این تعویق انداختن هم بیشتر میشود. -3 بــه فرزندتــان بگویید که در برخــی موارد، آنچه دوســت دارد باید تالش کند و خودش به دست بیاورد. مثالً برای به دست آوردن دوچرخه مورد عالقهاش پول جمع کند یا برای اردو رفتن با همکالسیهایش خودش وسایلش را جمع کند. -4 در همــه امــور از فرزندتــان نظرخواهی نکنید و به او اختیــار و انتخاب ندهید. بچهها بهدلیل رشــد ذهنی محدودتر و دانش و تجربــه کمتری که دارند شایســتگی تصمیمگیــری در همه امور مثل زمان خواب و بیداری شــان، زمان بیرون رفتن و به خانه آمدن، انتخابهای مهم خانوادگی ...و را ندارند. در این موارد پدر و مادر باید تصمیم گیرنده نهایی باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.