پوست هندوانه شکری

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

پوســت هندوانــه خــرد شــده در انــدازه ۲ در3سانت ......... ۰54گرم(حدود4پیمانه) آب ..................................................... یک پیمانه شکر .......................................... یک ونیم پیمانه جوهر لیمو ....................... نصف قاشق چایخوری پودر ژله هندوانه .......... یک قاشق غذاخوری + دو قاشق غذاخوری آبجوش

نکته:

نکته1: زمان اســتراحت در یخچال در ترد شــدن پوســت هندوانه خیلی مؤثراست پس زمانش را کامالً رعایت کنید در مرحله اول هر چه بیشتر در یخچال بماند بهتراســت و باعث میشــود میوه شکری تپلتر و پاستیلیتر شود. نکته2: پوست هندوانه را هرگز بیشتر از دو دقیقه نجوشانید. نکتــه3: بــه جــای جوهــر لیمــو میتوانیــد از یک قاشق غذاخوری آبلیمواستفاده کنید. نکتــه4: حتمــاً از هندوانــهای اســتفاده کنیــد کــه پوســت ضخیــم وکامــالً ســفت دارد. اگر پوســت هندوانــه نازک یا نرم و منعطف باشــد مناســب این کار نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.