ديگچه مشهدی

Vizhenameh - - News -

مواد الزم برای ۵ نفر:

برنج نیمه دانه طارم .......................... یک لیوان شیر ........................................................ ۲ لیوان گالب .................................................. یک لیوان شکر................................ یک و نیم لیوان بازهم بسته به ذائقه تان، بچشید کره ........................................ ۲ قاشق غذاخوری خامــه صبحانــه.................... نصــف قوطــی در صورت چرب نبودن شیر آب ........................................................۲ لیوان زعفران دم کرده ...........................به مقدار الزم هل .................................... یک قاشق چایخوری

نکته:

دیگچه را بالفاصله بعد از ســرد شــدن میشــود خورد، ۲1 ســاعت زمان قرار دادن در جای ســرد برای بهتر برش خوردن آن است.

طرز تهیه:

ابتدا برنج را با یک لیوان آب از دوساعت قبل خیس کنید. آب برنــج را خالی کرده و درون قابلمهای با دو پیمانه آب بگذارید بپزد.آبش که تمام شــد نصف شیر را اضافه کنید و بگذارید با شــعله کم بپزد. شــیر که به خورد برنج رفت دوبــاره بقیه شــیر را اضافه کنید بعد از اطمینــان از پخت کامــل برنج (به اندازهای پخته شــود که مواد کمی ســفت شود) شــکر را ریخته و دوباره روی شعله قراردهید تا شکر بــه خورد برنج برود.ســپس زعفــران و هــل و گالب را هم اضافــه کنیــد و هم بزنید. درآخر هم کــره و خامه را اضافه کنید اگرشیر پر چرب ریختید دیگر خامه نزنید. دیگچه را به مدت ۰۲ دقیقه با شعله کم مثل برنج دم کنید بعد درون ســینی ریخته ۲1 ســاعت در جای خنک قرار داده وبعد از اینکه خودش را گرفت برش زده ونوش جان کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.