سوپ سيب زمينی و نان سير و سبزيجات

Vizhenameh - - News -

مواد الزم سوپ:

سیب زمینی .............................. دو عدد متوسط استاک (عصاره)مرغ ............................ دو لیوان هویج ...................................... یک عدد کوچک قارچ .................................................. چهار عدد گشــنیز یا جعفری خرد شــده............. سه قاشق غذاخوری خامه ................................. یک قاشق غذاخوری پنیر پارمزان .......................... یک چهارم پیمانه نمک و فلفل سیاه و آبلیمو ............ به میزان الزم سیب زمینی ریز ........................ به تعداد نفرات

طرز تهیه:

ســیب زمینیها را میپزیم، پوســت میکنیــم با رنده ریزآماده میکنیم و به همراه استاک مرغ روی حرارت میگذاریم تا کامالً نرم و یکدست و کرمی بشود سپس هویج را رنده ریز کرده قارچ اســالیس کرده را به همراه جعفــری و نمــک و ادویــه بــه مــواد اضافــه میکنیم. ســبزی ها که نرم شــدند و سوپ سفت شــد شیر را کم کم اصافه میکنیم تا غلظت سوپمان به اندازه دلخواه شود. در این مرحله سیبزمینیهای ریزمان را پوست گرفته و درســته داخل ســوپ می اندازیم بعد از اینکه ســوپ جا افتــاد از روی حرارت برداشــته و خامه و پنیر پارمزان را اضافه میکنیم و داخل ظرف میکشیم.

طرز تهیه:

نکته1: میتوانید خامه را حذف کنید نکته2: به جای اســتاک مرغ میتوانید از استاک گوشت یا انواع سبزی استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.