ملکه ملکزاده سکه شناس جهانی

Vizhenameh - - News -

شــاید کســی خبــر نداشــته باشــد و حتــی بــه ذهنــش هــم نرســد کــه مؤســس موزه ســکه بانک ســپه یک زن بوده اســت. ملکه ملــکزاده (بیانی) باســتان شناس و ســکه شــناس ایرانــی اســت کــه در حــوزه کاریاش فعالیتهــای مانــدگاری انجــام داد. او ســال 1۲89 در تهــران و در خانــوادهای مشــهور بــه دنیــا آمــد. پدرش دکتــر «مهــدی ملــک زاده» یکی از پایهگــذاران علم پزشــکی جدیــد در ایران و نویســنده کتــاب تاریــخ مشــروطیت ایــران بــود و پدربزرگــش «ملــک المتکلمیــن» از افراد مشــهور دوره قاجــار و از مشــروطهخواهان معــروف. ملکــه در تهــران دیپلــم گرفــت و پــس از آن در ســال 1313 به پاریــس رفت تا نقاشی بخواند اما همزمان در رشته باستان شناسی در دانشکده لوور دانشگاه سوربن تحصیل کرد و توانست مــدرک فوق لیسانســش را از این دانشــگاه بگیــرد. در واقع رشــته دوم رونــد زندگی و کار او را مشــخص کرد. در دانشــگاه سوربن رشته سکه شناسی هم خواند و در این رشته هم متخصص شد. پس از اتمام این دورهها به ایران بازگشت و با توجه به تحصیالت و تخصصش رئیس بخش «سکهها، مهرها و الواح موزه ملی ایران» شــد و در واقع این بخش را به شــکل علمی راهاندازی کرد. او در خواندن خطوط باستان تبحر زیادی داشت. ملــکزاده ســال 1344 هــم مــوزه ســکه بانک ســپه را راهانــدازی کــرد و ریاســت آن را برعهــده گرفت و پس از آن در ســال 134۷ به دانشــگاه تهران رفت و تا زمان بازنشســتگی یعنــی ســال 135۷ در گــروه باســتان شناســی و تاریــخ هنر این دانشــگاه، «ســکه شناســی» و «مهرشناســی» را آمــوزش داد. در واقــع او پایهگــذار تدریس علمی این شاخه از مطالعات باستان شناسی در ایران شــناخته میشــود. او در انجمــن بینالمللی کارشناســان سکه که مرکز آن در فرانسه و سوئیس بود و در یونسکو (شعبه ایران) هم عضو بود. در تمام این سالها رشــته اولش یعنی نقاشی را هم رها نکرد و در نقاشی و نگارگری ایرانی (مینیاتور) که در آنها مهارت داشــت، تابلوهای گرانبهایی از خود بر جای گذاشــت. حدود ۰5 مقاله به زبانهای فارســی و فرانســه درباره ســکهها و مهرهــای دوران باســتان و ســکههای دوره اســالمی ایران نوشــت که در مجالت معتبــر داخلی و خارجی چاپ شــد. کتابهایی چون ســیمای شــاهان و نــام آوران ایران باســتان، پایتختهــای قدیم ایران، هنر ساسانی و تاریخ سکه از قدیمی ترین ازمنه تا دوره اشــکانیان، تاریــخ ســکه، دوره پارتی، ســیمای بزرگان ایران، سکههای ایران در دوران هخامنشی و تاریخ مهر در ایران هم از او به یادگار مانده است. ملکه ملکزاده دوازدهم خردادماه سال 13۷8 از دنیا رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.