عکس هفته

Vizhenameh - - News -

شرح عکس: برداشت انگور از باغات خراسان شمالی؛ زنان نقش مهمی در برداشت و بهرهبرداری از این محصول دارند. عکس:وحید خادمی زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند. چه مادر باشند، یا فرزند، خواهر باشند یا همسر. مخاطبان، ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید. آثارتان را از طریق نشاني ایمیل iranbanoo@icpi.ir بفرستید یا به نشاني تهران، خیابان خرمشهر، شماره 802،صندوق پستي -5388 ،15875 طبقه پنجم، ایران بانو، برای ما نامه بنویسید. نظرات و پیشــنهادهایتان را از طریق شماره تلفن 02184711145 با ما در میان بگذارید. براســاس قانونــی تــازه در فرانســه علیــه آزار خیابانــی بــرای اولین بار مردی در این کشور به خاطر ایجاد مزاحمت برای یک مســافر زن در اتوبوس ۰۰3 یورو جریمه شــده اســت. هــدف از این قانون جلوگیــری از مزاحمت بــرای زنــان و رفتارهــای آزاردهندهای مثل ســوت زدن اســت. ایــن قانــون کــه در مــاه اوت تصویــب شــد اجازه جریمه فوری تا ۰5۷ یــورو در خیابان را میدهــد. ایــن مرد 31 ســاله همچنین به ســه ماه زنــدان محکوم شــد کــه به گفتــه قاضی بــه دلیل ایجــاد مزاحمت کالمــی و فیزیکی و پرخاشــگری علیه این زن و حمله به راننده اتوبوس بوده است.

معاون رئیــــسجــمهـــــــوری گفــت: درخواســت مــا دربــاره حضــور زنــان در ورزشــگاهها این اســت که در کنار دولت و نیروی انتظامــی، انجمنهــا و تشــکلهای مربــوط بــه هــواداران نیز به مــا کمک کنند. معصومــه ابتکار، درخصوص آخرین وضعیت الیحه تأمین امنیت زنان گفت: ما در این باره رایزنیهایی داشتهایم که از جملــه آنها تعدادی مکاتبه با مســئوالن ذیربط و البتــه انجــام برخــی دیدارها و برگــزاری تعدادی جلســات در سطح کارشناســی با قوه قضائیه بوده اســت. وی ادامــه داد: ایــن دیدارهــا و رایزنیهــا همچنان ادامه دارد.

عکس: آک گول

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.