روش گفتوگوی مؤثر با نوجوان

Vizhenameh - - News -

فرزنــد شــما هر چــه بزرگتــر میشــود دغدغههــا و نگرانیهایتان هم بــا او قد میکشــد. وقتی او به ســن نوجوانی میرســد شــما بیشــترین اضطراب را تجربه میکنیــد. از یک ســو نگران تغییرات جدید رفتاری او، پرخاشــگریها، اســتقال طلبیهــا و جــر و بحثهــای بیپایانتــان هســتید و از ســوی دیگــر نمیدانیــد او چقــدر میتواند به تنهایی از پس زندگیاش برآید و چطور روابطش، مشــکات اجتماعــی و رویدادهــای جدید زندگــی را مدیریت میکند. ایــن نگرانیها کاماً بجاســت اما اشتباه بســیاری از والدین این اســت که نمیتوانند بر این نگرانیها غلبه کرده و آشفتگی درون خود را به رابطه با فرزندشان میکشانند. وقتی والد یک نوجوان هستید مهمترین اصل این است که شنونده خوبی باشید. نوجــوان بیــش از هرچیز به گفتن از خودش نیاز دارد. او با این کار خود جدیدش را میشناسد و به شما میشناساند. از سوی دیگر، با حرف زدن اضطرابهایش را تسکین میدهد و اگر بتوانید شنونده خوبی باشید برنده اید چون با این کار به او میگویید که هنوز هم مثل گذشته محرم اسرار او و تنها تکیه گاهش هستید. شنونده خوب کسی است که وسط حرف نوجوان نمیپرد، او را قضاوت نمیکند، ســرزنش نمیکند و ســعی ندارد با گفتن جمات کوبنده، زود سر و ته مکالمه را هم بیاورد. یک شــنونده خوب میتواند با نوجوان همراه و همدل شــود. وقتی او میگوید که دوســت دارد در آینده شــغلی عجیب و دور از دسترس داشته باشد، رؤیاهای او را ویران نمیکند بلکه سعی میکند درباره آن شغل اطاعات کسب کند و با او همراهتر شود. برای آنکه شــنونده خوبی باشــید باید والد همیشــه نگران درونتان را برای چند دقیقــه خاموش کنید و مثل یک نوجوان به حرفهای فرزندتان گوش دهید. به او نگوییــد: این کارا هنوز برای تــو زوده... بلکه برایش توضیح دهید که اگر برخی کارها را در این سن انجام دهد چه خطراتی او را تهدید میکند و بهتر است از چه سنی به انجام این کارها روی بیاورد. اگر میخواهید گفتوگوی مؤثری داشته باشید، دست از نصیحت کردن بردارید. بــه جای نصیحت، راهنمایی بدهید آن هم وقتی که نوجوان به آن نیاز دارد. راه به راه و بدون آنکه الزم باشد، شروع به بیان حکمتهای زندگی نکنید بلکه این حرفها را بگذارید برای وقتی که با فرزندتان خلوت کردهاید و با بیانی شیرین در قالب خاطرات و تجربیات خود یا دیگران آنها را بیان کنید. واژههایی را که ســوگیری، ســرزنش، انتقاد، توهین یا بیاعتمادی در خود دارند از کامتان حذف کنید. بدانید که برای انجام هر کاری، فقط یک راه وجود ندارد و شــاید فرزند شــما در حال آزمون و خطاســت تا کارها را به شیوه خودش انجام دهد و این الزاماً به معنی خطا رفتن او نیست. به جای انتقاد پی در پی از او، ذهنتان را بازتر کنید و ببینید اگر نوجوانی در شرایط و روزگار او بودید به چه توصیههایی نیاز داشتید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.