من الیق موفقیتهایم نیستم!

Vizhenameh - - News -

اگــر بــا وجــود موفقیتهایــی کــه در کار بهدســت میآوریــد و تشــویق مدیــران و همکارانتان باز هم خودتان را الیق موفقیتهایتان نمیدانید شــما به ســندروم ایمپاســتر مبتا هســتید. کسانی که به این ســندروم مبتا هستند هر چقدر هم که موفــق باشــند احســاس میکننــد از راه فریبکاری بــه این موفقیتها دســت پیدا کردهانــد و فکــر میکننــد چنــدان خــوب نبودهاند. ایــن تنش و اضطــراب درونی باعث میشــود از موفقیتها و دستاوردهایشان لذت نبرند. اما آسیبهای ابتا به این سندروم فقط در همین حد باقی نمیماند و به مرور باعث میشد نتوانند به موفقیتهای بیشــتری دســت پیدا کنند. اگر به سندروم ایمپاستر مبتا هستید شاید بتوانید االن متوقفش کنید.

این ســندروم معموالً از خود کم بینی ناشــی میشــود و اگر مراقب نباشــید باعث میشود نتوانید به آنچه لیاقت و تواناییاش را دارید دست پیدا کنید. خبر خوب این اســت کــه میتوانید برای عوض کــردن دید خود قدمهایــی بردارید تا بتوانیــد از دســتاوردهای خــود نهایت لذت را ببریــد. مثاً قبول کنیــد نقاط قوتی دارید و به خودتان بگویید اگر اســتعدادی نداشــتید نمیتوانســتید به این جایگاه برســید. دســتاوردها و نقــاط قــوت خــود را بنویســید و هرازگاهــی نگاهــی بــه آن بیندازید مخصوصاً زمانی که احساس میکنید انگیزه کافی ندارید.

شــما حتمــاً راهی طوالنی و ســخت برای رســیدن به ایــن جایگاه طــی کردهاید اما طبیعی اســت که ممکن اســت بهدلیل مشــغله زیاد یا گذر زمان این مسیر را فراموش کــرده باشــید. برای اینکه همــه اینها دوباره یادتــان بیاید و کمتر فراموشــش کنید راهی برای یادآوری پیدا کنید. مثاً در یک وباگ یا شبکههای اجتماعی آنها را بنویسید یا در دورههای کوتاه مدت تدریس کنید و این مسیر را برای دیگران بازگو کنید.

شــاید نداشــتن اعتمــاد بــه نفــس در شــما بــه مدتها پیــش بازمیگــردد و بهتازگی بهوجود نیامده اســت. در این صورت میتواند مشکات زیادی برایتان در زندگــی شــخصی و کاری ایجــاد کند. تاش کنید این مســأله را حــل کنید. مثاً کمی مایمتر و آرامتر از خودتان انتقاد کنید و تا جایی که میتوانید گفتوگوهای درونی منفیگرایانه و غیر واقعبینانه را کم کنید.

گاهی باید حواستان را از مسائلی که باعث میشود بیشتر به این قضیه فکر کنیــد پرت کنیــد. مثاً به کارهای مــورد عاقهتان بپردازید. تفریح و ســرگرمی به اندازه کافی داشته باشید و ساعتهایی از روز یا آخر هفته کار را فراموش کنید.

در مقابــل تعریــف و تمجیدهای دیگــران از خودتان گارد نگیریــد یا بیاعتنا نباشــید. نبایــد دســتاوردهایتان را کوچــک کنید. پس ســعی کنید وقتی کســی در محل کار از شما و کارتان تعریف میکند فکر نکنید الیق این تعریف نیستید.

اگر با این راهکارها شرایط بهتر نشد از یک روانپزشک کمک بگیرید چون احساس عذاب وجدان ناشی از سندروم ایمپاستر میتواند به اضطراب و افسردگی منجر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.