کيکپسته

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

آرد ................................................................ ۲ پیمانه تخم مرغ ........................................................ ۳ عدد شکر .......................................................... یک پیمانه کره............................................................... ۵۲۱ گرم پودر پسته ................................................. یک پیمانه شیر........................................................... یک پیمانه بکینگ پودر .................................. ۲ قاشق چایخوری وانیل ................................. یک سوم قاشق چایخوری

طرز تهیه:

بــرای تهیــه کیک پســته ابتــدا فــر را با ۰۸۱درجه روشن میکنیم. آرد را بــا بکینــگ پــودر مخلوط کــرده و ســهبار الــک میکنیــم. زرده و ســفیده تخم مــرغ را از هم جــدا میکنیم. زرده را بــا شــکر و وانیل با همــزن میزنیم تا کرمرنــگ شــود. بعد کــره ذوب شــده را اضافــه میکنیــم و یــک دور بــا همــزن میزنیم تا مخلوط شــوند. بعد نیمی از پــودر پســته را اضافه میکنیــم و در حد مخلوط شــدن هم میزنیم. ســفیده را در ظــرف جداگانه میزنیم تا پف کند و حجمش دو برابر شود. به مخلوط زرده اضافه میکنیم و با لیسک هم میزنیم. بعد مابقی پودر پســته را بــه آرد اضافه کرده و مخلوط میکنیم. ســپس شــیر و مخلوط آرد را طی ۲ تا ۳ مرحله به مواد اضافه و مخلوط میکنیم. مایــه کیــک پســتهای را در قالب چرب و آردپاشــی شــده میریزیم و داخل فر با دمــای ۰۸۱درجه در طبقه وســط به مــدت تقریبــی ۵۳ تــا ۵۴ دقیقــه قرار میدهیــم. کیــک پســتهای را از قالــب خارج کرده و با پودر قند یا پسته تزئین میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.