اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

امــکان پرداخــت حــق بیمه اینترنتــی برای زنان خانــه دار/ ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعام کــرد: امکان صــدور برگ پرداخــت و همچنیــن پرداخــت حــق بیمــه بــه صــورت اینترنتــی بــرای زنان خانه دار در سراســر کشــور فراهم شــده است. براساس آمارها تاکنون 6۳۱ هزار زن خانه دار از این نوع خدمات بیمهای بهرهمند شدهاند که با اجرای این طرح، آمار بیمه زنان خانه دار افزایش خواهد یافت. حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قــرارداد بــرای زنــان، ۰۵ ســال تمام در زمــان ارائه تقاضــا اســت؛ در غیر ایــن صــورت، متقاضی باید معادل مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.