حسادت فرزندتان را مدیریت کنید

Vizhenameh - - News -

حس حســادت در همه ما وجود دارد؛ اما بچهها بهخاطر تجربه کمترشــان قادر به مهار این حس یا پنهان کردنش نیستند. برای همین است که حسادت بچهها اغلب به دعوا با دوستان، قهر و رفتارهای پرخاشگرانه (فعال یا خاموش) تبدیل میشــود. امــا چطور میتــوان به فرزندان یاد داد که با حســادت شــان بدرســتی مواجه شوند و آن را مدیریت کنند؟

به فرزندتان بیاموزید که حس حسادتش را سرکوب و مخفی کند. از مذموم بودن و قبیحبودناینحسبرایشبگوییدویادشبدهیدکهآنرابارفتارهایمثبتجایگزین کند. رفتار مثبت در مقابل حسادت یعنی رقابت، تالش بیشتر و آرزوی خوب داشتن برای دیگران. یادتان باشد عیان کردن حسادت و میدان دادن به آن، باعث میشود این حسادامهپیداکندومدامشعلهورترشود.اماسرکوبحسادتوجایگزینکردنرفتار درست میتواند هم از او انسان سازگارتری بسازد و هم این حس را کمرنگتر کند.

فرزندتــان را به خاطر حســادت ســرزنش نکنیــد. به او بگویید که هر کســی ممکن است چیزی را که دیگری دارد، دوست داشته باشد یا دلش بخواهد جای کســی دیگر باشــد. در این مواقع به جای عصبانی شــدن و بدرفتــاری با آن فرد، باید بگوید: «منم دوست دارم چنین چیزی داشته باشم یا چنین کاری بکنم.»

به فرزندتان یاد بدهید آنچه دیگران هستند یا دارند، الزاماً بهتر از آنچه او هســت یا دارد نیست. اگر دوستش قد بلندتری دارد، در عوض او موهای بهتری دارد. یا اگر دوســتش در ریاضی بهتر اســت، او مهارتهای انشــا نویســی بهتری دارد. در واقــع باید ســعی کنید موضوع حســادت را به شــکل یک تفاوت نشــان دهید و از او بخواهید بر نقاط قوت خود تمرکز کند نه نقاط قوت دیگران.

گاهــی باید جلوی حســادت بچهها ایســتاد و آن را در نطفــه خفه کرد. مثالً وقتی بچهها به امکانات دیگران حسادت میکنند و از شما یا خودشان توقعات بیجــا دارند. اگر فرزندتان به موبایل دوســتش حســادت میکنــد، نباید خودتان را بــه هــر دری بزنید تا برای خواباندن آتش حســادت او مشــابه همان موبایل را برای او تهیه کنید. برایش توضیح دهید که مقایســه، مبنای حســادت است و در چنین موضوعاتی مقایســه کار اشتباهی اســت. نیازی نیست به هر قیمتی شده خواستههای مادی غیرمنطقی او را برآورده کنید.

حسادت را به یک رقابت منصفانه و انگیزه پیشرفت تبدیل کنید. به فرزندتان بگوییــد کــه الزم نیســت از موفقیــت دیگــران عصبانــی باشــد. بــه جــای آن باید هدفگذاری کند و برنامه داشته باشد تا خودش را ارتقا دهد و به جای بهتری برسد. گاهی وقتها نوشــتن احساســات منفی میتواند به فرزندتان کمک کند که از دام حســادت رها شــود. نوشــتن به شــفاف شدن احساسات و افکار کمک میکند و گاهی در خالل نوشتن، فرزند نوجوان شما در مییابد که آنچه به آن حسادت میکرده آنقدرها هم مهم نیست و حتی شاید احمقانه هم باشد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.