خورش‌کدوحلوایی

Vizhenameh - - News -

مواد الزم برای ۴ تا ۶ نفر:

گوشت خورشی ............................................. ۰5۳ گرم کدو حلوایی بدون پوست و خرد شده ............ ۰۰۳ گرم آلو برقانی یا آلو بخارا ....................................... 12 عدد پیاز داغ .......................................... ۳ قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی ............................. 2 قاشق غذاخوری زعفران دمکرده .......................... یک قاشق سوپخوری شکر ............................................ یک قاشق سوپخوری نمک و فلفل و زردچوبه ......................... به میزان الزم روغن مایع ...................................... 4 قاشق غذاخوری

طرز تهیه:

ابتــدا گوشــت را در 2 قاشــق روغن و کمــی زردچوبــه تفــت دهیــد تــا رنگــش تغییر کند ســپس پیــاز داغ را اضافــه کرده و بعــد از کمی تفت دادن حــدود 5 لیــوان آب اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد گوشــت کامل بپزد.پخــت گوشــت را میتوانیــد در زودپــز انجــام دهیــد تا ســرعت پخــت غــذا بیشــتر شــود. کدوهای بــرش خــورده را در 2 قاشــق روغن به مدت 5 دقیقه تفت دهید و یک قاشــق شــکر را اضافه کنید که رنگ بهتری بگیرد. گوشــت کــه کامــل پخــت، نمک و فلفــل، کدوهــای تفت داده شــده، رب گوجه فرنگی و زعفران دمکرده را هــم اضافــه کنیــد و بگذاریــد خــورش جــا بیفتــد و آبــش غلیــظ شــود. آلوها را ۰1 دقیقه در آب گرم خیــس کنیــد و تمیز بشــویید. اگر از آلو برقانی اســتفاده میکنید همراه کدوهــا به خــورش اضافه کنید ولی در صــورت اســتفاده از آلــو بخــارا یک ربــع آخر آلوها را اضافه کنید و ســپس خورش را همراه برنج سرو کنید.

نکته:

در صورتیکه طعم ملس یا شیرین را بــرای غــذا نمیپســندید اواخــر پخــت از کمــی آبلیمــوی تــازه در خورش اســتفاده کنیــد. این خورش را میتوانید با گوشــت قلقلی و مرغ هم تهیه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.