شهال ده بزرگی خلبان ایران در زمان جنگ

Vizhenameh - - News -

نخســتین خلبــان زن گواهینامــه دار پــس از پیروزی انقالب اسالمی که فعالیتهــای مهم و ویــژهای هــم داشــته شــهال ده بزرگی اســت. او ســال 6۳۳1 در شیراز متولــد شــد و از همــان ابتــدا، عاشــق پــرواز و آســمان بــود و دوســت داشت شغلی متفاوت با شــغلهای دیگران داشــته باشــد. به همین دلیل وقتی سال سوم دبیرســتان را در رشته علوم تجربی میگذراند متوجه فراخوان آموزش باشگاه خلبانی شد و سریع برای آن ثبتنام کرد. ابتدا مدلسازی را یاد گرفت یعنی باید هواپیماسازی به شکل مدل را میآموخت تا بتواند مراحل بعدی آموزش را ســپری کند و در نهایت به آموزش تئوری و عملــی پرواز میرســید. پس از مدلســازی، پرواز با گالیــدر را آموخت و گواهینامــه اولیه را گرفت و بعد آمــوزش با هواپیمــای موتــوردار را آغاز کــرد آن هم زمانی کــه هنوز دیپلــم دبیرســتانش را نگرفته بود. ســال 1۳55 و قبــل از دیپلمش مدرک ســلو (اولین پرواز خلبان به تنهایی و بدون مربی) را گرفت و یک ســال بعد از دیپلــم امتحانCPL یعنــی گواهینامه خلبانی بازرگانی را داد و قبول شد. قبــل از دریافت گواهینامه مســئوالن باشــگاه اعالم کردند کســانی کــه مایــل باشــند میتوانند قــرارداد ببندنــد و ایــن کار را به صــورت حرفه انجــام دهند. ده بزرگــی قــرارداد بســت و بهعنــوان مــدرس هواپیماهای مختلف کارش را آغاز کرد. بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی ده بزرگــی کارش را ادامــه داد. زمانــی کــه جنگ تحمیلی آغاز شــد او هم کنــار دیگر خلبانان حضور داشــت و همزمان با اینکه معلم بود با نیروی هوایی پروازهای دیده بان را انجــام مــیداد. او میگوید: «من پا بــه پای مردان پرواز میکردم و ســاعت پرواز جنگیام با بقیه برابر بود.» ضمن اینکه آن زمان معاون آموزش عملیات باشگاه خلبانی هم بود. پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی پروازهایــی روی هواپیمای جت فالکن انجام میداد و دســتگاههای ناوبــری فرودگاههــای مختلــف را بازرســی میکرد. در واقــع او اولیــن زن خلبــان هواپیمایــی جــت در ایــران اســت. ده بزرگی ســابقه آمــوزش خلبانی به دانشجویاندرسپاهپاسدارانانقالباسالمی،کمیته انقالب اســالمی، نیــروی دریایی، جهاد ســازندگی و شــرکتهای هواپیمایــی جمهوری اســالمی ایران و دیگــر ارگانهــای مملکتــی را در کارنامه خــود دارد و ســال 85 و به مناســبت هفته زن، بهعنوان یکی از زنان برتر ایران از ســوی رئیس جمهــوری وقت از او تجلیلشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.