عکس هفته

Vizhenameh - - News -

شرح عکس: زنان هنرمند جاجیم باف در روستای «زیارت» شهر گرگان زیباترین نقشها را به وجود میآورند. عکس: حدیث پسندی زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند. چه مادر باشــند، یا فرزند، خواهر باشــند یا همســر. مخاطبان، ایــران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان کنید و ماندگارترین و تأثیرگذارترین خاطرات خود از نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید. آثارتان را از طریق نشاني ایمیل iranbanoo@ icpi.ir بفرستید یا به نشاني تهران، خیابان خرمشهر، شماره 802،صندوق پستي ،15875-5388 طبقه پنجم، ایران بانو، برای ما نامه بنویســید. نظرات و پیشنهادهایتان را از طریق شماره تلفن 02184711145 با ما در میان بگذارید.

معاونت زنــان و امور خانــواده نهاد ریاســت جمهــوری درباره رونــد رســیدگی بــه الیحه منع خشــونت علیه زنان که شنیده شده به قم ارسال شــده است، گفت: امیدوارم این الیحه با نتایج خوب بازگــردد. معصومه ابتکار افزود: الیحه تأمین امنیت زنان به قوه قضائیه فرستاده شده است و در این رابطه ما همکاری نزدیکی با این قوه داریم. معاونــت زنان و خانــواده نهاد ریاســت جمهوری در پاســخ به ســؤالی کــه چرا ایــن الیحه برای بررســی به شــهر قم فرستاه شده اســت، عنوان کرد: قوه قضائیه این الیحه را برای مشــورت به قم فرســتاده اســت که امیدوارمبازگردد. دارند/رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشاورزی گفت: اکنون از مجموع ۰1 میلیون زن روستایی شاغل در کشور، 6 میلیون و ۰۰5 هزار نفر در بخش کشاورزی فعالیت دارند. کاظم خاوازی افزود: زنان روستایی و عشــایری نقش ارزندهای در توســعه بخشهای مختلــف دارنــد. خاوازی بــا تأکید بر اینکــه ایجاد صندوقهای روستایی در توانمندی زنان روستایی و رونــق روســتاها نقش داشــته اســت، اضافه کرد: سال گذشته یکهزار و ۰۰5 صندوق ُخرد در بخش روستایی و عشایری کشور ایجاد شد که تاکنون این تعداد به 2 هزار و ۰۰5 مورد رسیده است.

عکس: سامان رفسنجانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.