اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

«فاطمــه» همچنان در صــدر نامهــای محبوب/ ســخنگوی ســازمان ثبت احوال «اسامی محبوب» در بیــن ایرانیــان را در چهارماهه نخســت سال برشــمرد. ســیفاهلل ابوترابــی به اســامیای که در شــش ماهــه نخســت ســال بیشــترین فراوانــی را داشــتهاند، اشــاره کرد و گفت: اســامی دخترانه با بیشــترین فراوانــی شــامل فاطمــه، زهــرا، حلما، زینــب، یســنا، آوا، نازنیــن زهــرا، بــاران، ریحانــه و فاطمــه زهــرا اســت. وی ادامــه داد: تعــداد ازدواجهــای رخ داده در چهارماهــه اول ســال و ثبتشــده در شش ماهه اول سال 191 هزار و 267 واقعــه و تعــداد طالقهــای ثبت شــده 48 هزارو 287 واقعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.