فرار از یکنواختی کار

Vizhenameh - - News -

داشتن تنوع در کار چیزی است که باعث میشود شما انرژی بیشتری برای کار داشــته باشید و کمتر خســته شوید. شغلهای روتین با روالهای ثابت معموالً بیشتر افراد را دچار یکنواختی میکنند و آنها احساس میکنند به تنوع و هوای تازهای نیاز دارند. اگر برای یکنواختی فکری نکنیم کارایی مان کم میشود و دیگر عالقه چندانی هم به کارمان نداریم. پس اگر شما هم چنین شرایطی دارید بهتر است قبل از اینکه شرایط بدتر شده و روحیه تان از بین برود برایش فکری کنید.

تغییــر نحــوه انجام روزانه کارهــا و روال آنها میتواند کمــی تنوع ایجاد کند. مثــالً تا جایی که ممکن اســت ترتیــب کارها را عوض کنیــد. کاری که تا به حال صبــح اول وقت انجــام میدادید به زمــان دیگری موکول کنیــد. ضمن اینکه میتوانید کارهایی را که بیشتر دوست دارید و به شما انرژی میدهد اول وقت انجام دهید.

شــاید بد نباشــد غیر از وظایف همیشگی کار تازهای انجام دهید و از مدیران بخواهید وظایف جدید برعهده شــما بگذارند. با این کار هم خودتان را محک میزنیــد و توانایی هایتان را میســنجید و آن را به مدیران ثابت میکنید و هم روند یکنواخت کارتان عوض میشــود. ایدههای تــازهای پیدا میکنید و همین میتوانــد همــه چیــز را برایتان تــازه کند. ایده هایتان را بررســی کنیــد و آن را با همکاران و مدیران تان در میان بگذارید. این یعنی تحرک و پویایی تازه.

چــرا یــک دوره آموزشــی تــازه را نمیگذرانیــد؟ دورههــای آموزشــی باعــث میشود نکات تازه و به روزی درباره کارتان یاد بگیرید. یادگیری همیشه باعث میشود کسالت برطرف شود و احساس کنید مفیدتر و کارآمدتر هستید.

کســالت همیشــه بــا محیط کار مرتبط نیســت. گاهــی از اینکه همیشــه باید مســیر تکــراری را طــی کنیــد تا بــه محل کار برســید یا بعد از رســیدن بــه خانه کارهــای ثابتــی را مثــل غــذا پختــن و رســیدگی بــه بچههــا انجام دهید کســل میشــوید. کمی این روال را تغییر دهید. بخشــی از مســیر را پیاده بروید یا یک مســیر تازه را امتحان کنید. برای کارهای خانه میتوانید یک جلســه با خانواده بگذاریــد و از آنهــا بخواهیــد کمــک تــان کننــد. جدولــی بــرای تقســیم کار بین اعضای خانواده درســت کنید تا شــما هم زمانی برای خودتان داشــته باشــید. در ایــن زمان اضافه کمی کتاب بخوانید، یک کار هنری انجام دهید، موســیقی گوش کنید یا با دوستان تان حرف بزنید.

کمــی محیــط کارتان را تغییــر دهید. مثالً میــز کارتان را مرتبتــر کنید، یک گلدان کوچک روی آن قرار دهید، وظایف تان را روی برچســبهای رنگی بنویســید و روی میز بچســبانید، عکس خانواده را روی میزتان بگذارید و.... هربار به این میز نگاه میکنید احســاس بهتری خواهید داشــت و کار کردن پشــت آن به شما انرژی بیشتری میدهد. هر از گاهی هم چیدمانش را عوض کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.