کیک۳ دقیقه ای

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

بکینگ پودر ................................. یک قاشق چایخوری روغن مایع ....................................... ۲قاشق غذاخوری پودر کاکائو ........ در صورت تمایل یک قاشق غذاخوری آرد .................................................. 6 قاشق غذاخوری شکر ................................................ 4 قاشق غذاخوری شیر ................................................ ۳ قاشق غذاخوری تخم مرغ ....................................................... یک عدد وانیل ..................................... نصف قاشق چای خوری

طرز تهیه:

در یــک کاســهای تخممــرغ و وانیــل را دو دقیقه هــم زده بعد شــکر را اضافه کنید. پنج دقیقه خوب هم می زنیم بهصورت دورانــی بــاال و پایین تا کرم رنگ و کشــدار شــود. بعــد روغن و شــیر ولــرم را به مایع اضافه کنید و دو دقیقه هم بزنید؛ ســپس آرد و بکینگ پودر الک شده را اضافه کنید. حــاال مــواد را نصف کــرده و بــه یکی یک قاشق چایخوری پودر کاکائو الک شده و به دیگری یک قاشــق غذاخوری زعفران دم کرده که خیلی غلیظ و خوشــرنگ باشــد، اضافــه کنیــد. در هنــگام آمــاده و ترکیب کردن مواد، دستگاه ساندویچ ساز را روشن کنید. پس از اینکه داغ شــد، یک قاشــق از مــواد را در هــر یــک از مثلثهــا بریزیــد. پس از ریختن مواد درون ســاندویچ ســاز، در آن را ببندیــد و اجــازه دهید تا به مدت ۳ تــا ۵ دقیقــه درون آن بمانــد تــا پختــه شــود. مراقب باشید تا بیش از یک قاشق غذاخوری مواد درون دســتگاه ســاندویچ ســاز نریزید؛ زیرا پس از پف کردن ممکن اســت از دستگاه ســر ریز شــود. به سلیقه خودتــان میتوانیــد پــودر نارگیــل، کنجد یــا تکههــای میــوه را نیز بــرای تزئین روی آن اســتفاده کنید حتــی در صورت تمایل میتوانید با خامه زده شده، این کیکهای مثلثی شکل زیبا را تزئین کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.