ترشی لوبیا سبز

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

لوبیا سبز ............................................ یک کیلو سیر ........................................................ ۲ بوته فلفل سبز ............................................. ۵ عدد ترخون تازه ................................. به میزان الزم زردچوبه و نمک......................... به میزان الزم سرکه .......................................... به میزان الزم

طرز تهیه:

ابتــدا لوبیا ســبز را پــاک کرده به شــکل دلخواه بــرش داده، میشــوییم و بــا یــک لیــوان آب و نصف لیوان ســرکه میگذاریم روی حرارت و تا رنگ عوض کردن لوبیاها میگذاریم بپزد. بعــد ســیر و فلفل را خــرد کرده همــراه نمک و زردچوبــه خــوب مخلــوط میکنیــم و لوبیاها را هــم از صافی رد کرده بــه مواد اضافه میکنیم. ســپس ترخــون خــرد کــرده را اضافــه میکنیم حــاال مواد را داخل ظرفهای شیشــهای ریخته و رویشــان سرکه میریزیم و ســپس در ظرف را محکم بسته جای خنک نگهداری میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.