ساز زندگی را کوک می کنم

سمیه صابری، سازنده کمانچه از روزهای سختی که پشتسر گذاشته است میگوید

Vizhenameh - - News - سحر اسدی

صــدای اره برقــی و دســتگاه خراطی آهنگ زندگی بانویی است که تصمیم دارد بههدف بزرگی برســد. بانویی که سه سالی است عالوه بر ایفای نقش مادری برای تنها فرزندش هم پدری میکند و در کنار همه اینها در ســاخت ســاز کمانچه تبحر دارد. ســمیه صابری بانوی 32 ساله قوچانی بعد از پشــت ســر گذاشــتن بیماری خطرناک و از دســت دادن همســر تســلیم سرنوشــت نشــد و راه همســرش را ادامــه داد. او امروز جزو معدود بانوانی اســت که ســاز اصیل ایرانی کمانچه میســازد و اثر هنــری او این روزهــا در دســتان هنرمندان بزرگ به صــدا درمیآید. داســتان زندگی این بانو روایت زنانی است که با ارادهای محکم به ســوی آینده گام برمیدارند و هیچگاه تســلیم سختیها و مشکالت نمیشــوند. او که فرزنــد پنجم خانــواده و فارغالتحصیــل کاردانی حســابداری است ساخت ســاز را از برادرانش آموخت تاکنون 24 کمانچه ســاخته اســت و با وجود بدبیاری و از دســت دادن کلیهها و شــریک زندگیاش تصمیم دارد تا آینده روشــنی برای خود و تنها پسرش رقم بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.