روزی‌که‌تسلیم‌بیماری‌شدم

Vizhenameh - - News -

ســال ۴۸ بیمــاری خودایمنــی «لوپــوس» همــه وجــودش را فــرا گرفت. زندگیاش با این بیماری تغییر کرد. بیماری همه اعضای بدنــش را درگیــر کــرد و ۴ ســال بــا ایــن بیمــاری جنگیــد. هــر روز ضعیفتر میشد و وزن کم میکرد. لوپوس یک بار چشمهایش را درگیــر کــرد و مدتهــا بینایــیاش با مشــکل مواجه شــد. یک بار سیستم عصبی بدن را از کار انداخت و تا مدتها توانایی راه رفتن را از او گرفت. مدتی هم شــیمی درمانی شد تا اینکه سال ۸۸ هردو کلیــهاش از کار افتــاد. این گوشــهای از روزهای تلخ زندگی ســمیه صابــری اســت. او از آن روزهــا اینگونه یاد میکنــد: «ادامه زندگی برایم ســخت و دشوار شــده بود و هفتهای سه بار دیالیز میشدم. در ایــن مــدت خانواده بــا همه وجــود از من مراقبــت میکردند. وضعیــت به گونــهای پیشرفت کــه دیالیز هم جــواب نمیداد و بایــد پیوند کلیه میشــدم. هیچــگاه آن روزهای تلــخ را فراموش نمیکنم. حال جســمیام به اندازهای بد بود که نمیتوانستم در لیســت انتظار دریافت کلیه از بیمــاران مرگ مغزی قرار بگیرم و باید هرچه زودتر پیوند کلیه میشــدم. تأمین پول خرید کلیه هم ســخت بود اما با کمک برادرها و اطرافیان توانســتیم یک کلیه به مبلغ ۳۱ میلیون تومان بخریم. ســال ۹۸ پیوند کلیه شــدم. البته مراقبتهــای بعد از پیوند هم روایت دیگری اســت از ســختیها و مشــکات، کسانی که پیوند میشــوند تا آخر عمر باید داروهای متعددی مصرف کنند که مهمترین آنها کورتون است که سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکند تا به عضو پیوند شده حمله نکنند. همین امر باعث میشود کوچکترین بیماری حتی سرما خوردگی جــان بیمار را به خطر بینــدازد. اوایل روزانه ۶۳ عدد دارو مصرف میکردم و امروز۰۱ نوع قرص و دارو مصرف میکنم.»

عکسها: مرتضی امینالرعایائی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.