وقتی‌ساز‌زندگی‌کوک‌شد

Vizhenameh - - News -

بایــد اعتــراف کنــم روزهــای اول ایــن کار بــرای مــن بسیار سخت و طاقت فرســا بود. وقتی برادرم از من خواســت تــا انبردســت را بــه او بدهم نمیدانســتم انبردست چیســت یا وقتی گفت دستگاه خراطی را روشن کنم نمیدانستم این دستگاه چطوری روشن میشــود. هیچ چیزی از نحوه ســاخت ســاز کمانچه بلــد نبــودم و وارد محیطی شــده بودم کــه کار در آن سامتیام را تهدید میکرد. دستگاههای مخصوص برش بســیار خطرناک اســت و میتواند باعث قطع شدن انگشــتها شــود. فضای کارگاه برای سامتی مضــر اســت و دو بــرادرم بهدلیــل کار در این محیط به آســم مبتا شدهاند. من ســالها بهدلیل بیماری بسیار مورد توجه خانواده و برادرانم بودم و هیچگاه فکــر نمیکردم که یــک روز باید پای این دســتگاهها بایســتم و کار کنــم. ۸ مــاه طــول کشــید تا توانســتم اولین کمانچه را بســازم. در این مدت هیچ درآمدی نداشــتم. چوب کمانچــه از درخــت گردو اســت و از چــوب درخت تــوت هم میتــوان کمانچه ســاخت اما چوب توت حساســیت زا است و باعث بروز آسم میشــود. وقتــی اولیــن روز چــوب گــردو مخصوص بدنه کمانچه را در دست گرفتم برادرم سعید گفت خودت آن را برش بزن. برش زدن کار بســیار سخت و دشــواری اســت. یکی دیگر از برادرها به او اعتراض کرد که چرا به این سرعت از سمیه خواستی تا چوب را برش بزند درحالی که هیچ اطاعاتی در این زمینه ندارد اما برادرم گفت روش کار من این شکلی است. او میخواســت بــا نشــان دادن ســختی ایــن کار مــرا منصرف کند اما من تســلیم نشدم تا اینکه توانستم اولین کمانچه را بسازم. آن روز را هیچ وقت فراموش نمیکنــم. ســاعتها کنــار کمانچــه به یاد همســرم اشک ریختم. احساس کردم او در همه این لحظات کنــار من بود. تا بــه امروز ۴۲ کمانچه ســاختهام و در این مدت اســتاد صمــد برقی نوازنده بــزرگ ویولن و کمانچــه از مــن حمایت کرده اســت و بــا کمک او توانســته ام کمانچههــا را بفروشــم. اوایل که مبتدی بودم کمانچهها را به قیمت ۰۵۷ تا ۰۵۸ هزار تومان از من میخریدند اما بعد از یک ســال که پیشــرفت کردم استاد برقی گفتند میتوانم کمانچهها را تا یک میلیــون و ۰۰۵ هزار تومان هم بفروشــم و این اواخر نیز بیــن یک میلیون و ۰۰۷ هــزار تومان تا ۲ میلیون تومــان هم فروخته ام. ســاخت هر کمانچــه ۵۲ روز برای من زمان میبرد و من هر روز بیشتر از ۴ ساعت نمیتوانم کار کنم و بعد از ســاخت هر کمانچه باید یک هفته استراحت کنم تا به کلیهام فشار وارد نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.