بیماریهایاختصاصی پوست در بارداری

Vizhenameh - - News - مطب دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

درماتوز به اختاالت پوســتی اطاق میشــود که میتواند هــر آنچــه در ســطح بــدن اســت درگیــر کنــد (پوســت، مو، ناخن.) شرایط مختلفی میتوانــد بــا تأثیر بر پوســت درماتــوز ایجــاد کنــد. در دوران بــارداری ۴ نــوع درماتــوز اختصاصــی داریــم کــه مختص ایــن دوران اســت و طی بــارداری یا بافاصله بعد از زایمان رخ میدهند. اهمیت شــناخت عایم و این بیماریها در این است که برخی از ایــن درماتوزها برای جنین (مثاً زایمان زودرس یا رشــد ناکافــی جنیــن در داخــل رحــم) و مــادر خطراتــی ایجاد میکنند و برخی دیگر خود محدود شونده هستند و درمان عامتــی ایــن بیماریها طی بــارداری کافی اســت. این ۴ درماتوز مختص بارداری به ترتیب شیوع عبارتند از: کلستاز داخل کبدی بارداری(PCI) پاپولهــا و پاکهــای کهیــری خــارش دار دوران بارداری(PPPUP) ضایعات آتوپیک دوران بارداری(PEA) پمفیگوییدبارداری(PG) ظاهــر ایــن بیماریهــا ممکن اســت بــه یکدیگر یا ســایر بیماریهای پوســتی مشــابه باشــد. خــارش در تمام این بیماریها عامت مشــترک اســت. کلســتاز داخل کبدی بــارداری و پمفیگوییــد بــارداری میتوانــد بــا پیامدهــای نامطلــوب بــارداری همــراه باشــد. خــارش در بــارداری یک شــکایت شــایع اســت. خــارش در بــارداری میتواند فیزیولوژیــک یــا به دلیــل درماتوزهای اختصاصی باشــد یــا اینکــه عامتی از ســایر اختــاالت پوســتی که مختص دوران بارداری نیســت، باشد مثل درماتیتهای آلرژیک تماسی ناشی از حساسیت پوست به مواد مختلف یا حتی بیماریهای عفونی پوست یا گال و .... با گرفتن شــرح حال مناســب از بیمــار میتوانیم به علل اختصاصیتــر خارش شــک کنیــم و با انجام تســت های اختصاصیتر به تشخیص برســیم. در ابتدا دریافت یک تاریخچــه پزشــکی دقیــق، از جمله تاریخچه شــخصی و خانوادگی حساســیتهای پوســتی (آتوپیــک)، تاریخچه مامایی (چندمین حاملگی فرد اســت، بیماری مشابه در بارداریهای قبلی داشــته اســت یانه؟ این بــارداری چند قلو است؟) و زمان شروع فوران بیماری پوستی فعلی به افتراق بیماریها از یکدیگر کمک کند. مثــاً در بیمــاری که فاقد هرگونه ســابقه اختال پوســتی است و خارش در کف دست ها و پاهایش شایع تر باشد به کلستاز داخل کبدی بارداری شک میکنیم. این بیماری در بارداریهای چند قلو شــایع تر است و ژنتیک بیمار نقش بسزایی در ابتا به آن دارد. توزیع ضایعات پوســتی و همچنین شــکل و فرم ضایعه نیز میتواند به تشــخیص بیمــاری کمک کند. مثاً توزیع ضایعات اگزمایی در سطوح خمکننده اندام ها مثل قدام ســاعد و گــردن وصورت شــک ما را به ضایعــات آتوپیک بــارداری بیشــتر میکند که هیچ خطر ســوئی برای جنین نــدارد و بیمــار معموالًســابقه آتوپــی و حساســیت را ذکر میکند. ضایعات پاپولها و پاکهای کهیری خارشدار دوران بــارداری شــکم و ابتــدای ران زنان حاملــه را درگیر میکنــد. این ضایعات اغلب در اســتریاهای شــکم دیده میشــوند و در زنان ســفید پوســت دارای جنین پســر ودر اولین حاملگی شایعتر است. ممکن است نمونهبرداری از پوســت و اســتفاده از بررســیهای بافــت شناســی برای تشــخیص برخــی از درماتوزها مثل پمفیگوس بــارداری الزم باشد. اندازهگیری برخی از شاخصهای موجود در خون بیماران مثــل اســیدهای صفــراوی موجــود در خــون میتواند در تشــخیص درماتوزهای پر خطر برای جنین مثل کلســتاز داخــل کبــدی بــارداری کمککننده باشــد. در ایــن موارد ممکن است ختم پیش ازموعد بارداری ضروری باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.