بگذارید فرزندتان اشتباه کند

Vizhenameh - - News - کودکانه

در ذهــن بعضــی از پــدر و مادرهــا، تربیــت بینقــص تربیتــی اســت کــه در آن فرزندشــان هیــچ خطایــی نکند، هیچ وقــت در موقعیــت بحرانی قــرار نگیرد و درست قبل از آنکه اتفاق بدی رخ دهد، او را از حادثه دور کنند. اما واقعیت این اســت که چنین روشــی که در آن همه چیز جنبه پیشــگیرانه دارد فقط منجر به تربیت یک فرزند محافظه کار، نابلد و اســتریلیزه خواهد شــد. آموزش و تربیت هیچ گاه در خأل اتفاق نمیافتد. اگر میخواهید فرزندتان درسی را بیاموزد، باید او را در محیطی قرار دهید که تجربه کند. فرزند شــما اگر فضایی برای اشــتباه کردن و آزمون و خطا نداشته باشد، همیشه کودک باقی میماند، حتی اگر به ظاهر بزرگ شده باشد. چرا که فرق یک انسان بالغ و رشــدیافته با کودک همین آگاهی و تجربههایی است که فرد بالغ ذره ذره در زندگی کسب کرده است. بنابراین: اجازه دهید فرزندتان تصمیم بگیرد و عواقب تصمیمات خود را بپذیرد. شــما بهعنــوان والدیــن مســئول ایزولــه کــردن محیــط زندگــی کــودک و دور نگه داشتن او از هر خطر، اشتباه یا مشکل نیستید.

شــما مسئول حل کردن مشــکاتی که برای فرزندتان پیش میآید هم نیستید. بلکه وظیفه شما این است که فرصت تجربه و آزمون و خطا به فرزندتان بدهید و هر جا نیاز داشت در کنارش باشید تا مشاوره الزم را بر اساس دانش و تجربهای که دارید به او بدهید.

شــاید بگوییــد که طاقــت دیدن رنج و شکســت فرزندتــان را ندارید. اما شــما در این باره اســتثنا نیســتید و این حال و روز همه پدر و مادرهاســت. با این حال همیشــه به یاد داشــته باشــید که رنجهای کوچــک باعث پیشــگیری از رنجهای بزرگ خواهند شد.

شــاید فکر کنید که فرزندتان برای آنکه مســئولیتهایی را بــه عهده بگیرد زیادی کوچک و ناتوان اســت. اما نپذیرفتن مســئولیتهایی متناسب با سن کودک، باعث میشود در بزرگسالی زیر انبوهی از مسئولیتهای جدی و بزرگ کمر خم کند.

فرســتادن یکبــاره فرزندتــان بــه دنیای بزرگســالی عاقانه نیســت امــا کنترل دائمی کودک یا نوجوان هم کاری نشــدنی اســت. بهترین راه این است که اجازه دهیــد فرزندتان قدمهای کوچکی بــردارد و هربار کمی پیشتر برود البته همراه بــا نظارت و مراقبت شــما. آنقدر نزدیک نایســتید که ابتــکار و آزادی عمل را از فرزندتــان بگیرید و آنقدر هم دور نباشــید کــه در صورت نیاز نتوانید دســتش را بگیرید. فرزندتان باید بداند که شــما همیشــه حمایتش میکنید و در صورتی که زمین خورد میتواند از کمک شما بهرهمند شود اما با اتکا به قدرت خودش باید برخیزد.

تمام اینها درباره تجربیاتی اســت که خطا کردن در آنها قابل جبران باشــد. اگر فرزندتان میخواهد وارد معرکهای شود که شکست او حتمی است و این شکست، به سادگی قابل جبران نخواهد بود، باید جلوی او را بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.