پیده گوشت

Vizhenameh - - News - عطیه آزاد

مواد الزم برای 4 تا 6 عدد پيده:

آرد............................... ۳ پیمانه(حدود ۰۰۴ گرم) خمیرمایه فوری....................... ۲ قاشق چایخوری نمک ............................. یکدوم قاشق چایخوری شکر ...................................... یک قاشق چایخوری روغن مایع............................... ۶ قاشق غذاخوری تخم مرغ ................................................. یک عدد یک عدد زرده تخم مرغ .................. به میزان الزم کره .................................................. به میزان الزم زعفران ........................................... به میزان الزم کنجد برای رومال ............................ به میزان الزم آب ولرم ........................... نصف لیوان برای عملآوری آب برای خمیر شدن آرد.................... به میزان الزم گوشتچرخکرده ......................... ۰۰۲تا۰۵۲گرم پیازنگینیشده ........................... یکعدددرشت گوجه فرنگی ریز نگینی شده ........... ۲ عدد درشت جعفری ساتوری ........... یک تا دو قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی.................. یک قاشق غذاخوری سیر رنده شده .............................................. ۲ حبه فلفل دلمه ریز نگینی شده ...................... یک عدد خمیرمایــه فــوری شــکر و آب ولــرم را مخلوط و روی ظرف را بپوشانید تا عمل بیاید. آرد+نمــک را با همزن دســتی مخلوط و ســه بار الــک کنید. خمیرمایــه عمــل آمده+روغن مایع و تخــم مــرغ را بــه آرد اضافــه و با قاشــق چوبی هــم بزنیــد و کم کم آب ولرم اضافــه کنید و هم بزنید تا خمیر جمع شــود. روی سطح کار خیلی کــم آرد بپاشــید و خمیر را ۰۱ دقیقــه ورز دهید تا کامــاً لطیف شــود. خمیر را در کاســه چرب قرار داده و ۵/۱ تــا ۲ ســاعت در جای گرم اســتراحت دهیــد تا حجــم آن دو برابر شــود. در این فاصله مــواد گوشــتی را آمــاده کنیــد. پیــاز را خیلــی ریز نگینــی کــرده بــا مقــداری روغــن تفــت دهید تا سبک شــود، ســپس فلفل دلمه ریز نگینی شده را هــم اضافــه کــرده و تفت دهید تا نرم شــود و بعد گوشــت چرخ کرده را اضافــه و تفت دهید. کمی زردچوبه، فلفل، نمک، سیر له شده یا پودر ســیر اضافه کنید. سپس گوجه فرنگی ریز نگینی شــده را هــم اضافــه کنیــد و کمــی کــه آب گوجه فرنگی کشــیده شــده رب گوجه را اضافــه کرده و تفت دهید. مواد گوشتی را کنار بگذارید تا خنک شــود. بعد از اســتراحت پف خمیــر را بخوابانید و به ۴ تا ۶ قســمت تقســیم کنید. روی سطح کار آرد پاشــیده و هر چانه خمیر را بهصورت کشیده باز کنید.ســپس خمیــر را به کاغــذ روغنی داخل ســینی فر منتقل کنید. بهتر است برای اطمینان از نچســبیدن پیــده، کاغــذ روغنــی را کمی چرب کرده و بعد خمیر پیده را روی آن قرار دهید. روی خمیر از مایه گوشتی پهن کنید و لبههای خمیر را تا بزنید. میتوانید به دلخواه کمی پنیر پیتزا روی پیده بپاشــید. دور تا دور خمیر را با مخلوط زرده تخــم مرغ+کمــی زعفران(بــه دلخواه)کمی کره رومال کرده و کنجد بپاشید. پیــده را در فر بــا حرارت ۰۰۲ درجه قــرار دهید تا بپزد و طایی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.