سوپ بلغورجو

Vizhenameh - - News - عطیه آزاد

مواد الزم:

جو بلغور ........................................................ یک لیوان هویج........................................................ ۴ عدد متوسط قارچ ................................................................. ۰۵۲ گرم قلم ........... یک عدد یا اگر در دسترس نبود عصاره گاو یا گوسفند ............................................................... دو عدد پیاز ............................................................ دوعددبزرگ فلفل و نمک ............................................. به میزان الزم کره ..................................................................... ۰۰۱ گرم شیر ................................................................... یک لیتر گشنیز و جعفری............................... از هر کدام ۰۰۱ گرم

طرز تهيه:

قلــم گوســاله را بــا دو حبــه ســیر و یک پیازدرشت خردنشده بگذارید حســابی بپزد و آبــش را جدا کنید. بلغور را هم جدا بپزید. پیاز را نگینی خرد و در روغن سرخ کنید. هویج را با رنده درشــت رنده کــرده و بههمــراه جــو بلغورپختــه شده به پیاز اضافه کنید، کمی که در روغن تفت دادیــد آب قلم را روی آن بریزیــد (اگــر قلم در دســترس نبــود میتوانید آب بــه مواد اضافه کنیــد و دو عدد عصاره گوشــت بره را بــه آن اضافــه کنیــد. در قابلمــه را میگذاریــد تــا مواد بپــزد. بعد از اینکــه مــواد کمــی پخــت، فلفل و نمــک را بــه آن اضافــه میکنیــد و کره و قارچ را با هم اضافه میکنید، کــره که در ســوپ حل شــد بعــد از اینکــه مــواد پخــت و لعابدارشــد، شــیر را ریخته به محض اینکه شیر را اضافــه کردید، اینقــدر هم بزنید تــا جاییکــه احســاس کنید ســوپ شــما جا افتاده اســت یعنی سوپ مقداری لعاب دارد .

نکته:

ســبزی را میتوانیــد قبــل از شــیر اضافه کنید یا موقع ســرو سبزی را به سوپ اضافه کنید. این ســوپ بدون ســبزی هم لذیذ اســت، میتوانید بهجــای آب قلم گوســاله از آب مرغ یــا عصاره مرغ استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.