چگونه مو خوره را درمان کنیم؟

Vizhenameh - - News -

موخــوره بــه یــک یا چنــد شــاخه شــدن انتهای موها گفته میشــود که اگر به آن رســیدگی نشود پیشــرفت میکنــد و موجــب ضعیــف شــدن موهــا و ایجــاد ظاهــری ناخوشــایند در موهــا میشــود. بلندبــودن موهــا و اســتفاده مــداوم و طوالنی مدت از سشــوار، رنگ کــردن موها و استفاده از مواد شیمیایی همگی موجب میشــوند که انتهای موها شــکننده شــده و حالــت چندشــاخهای پیدا کند. دو شاخه شدن مو بیشتر در موهای خشک و شکننده به وجود میآید.

1 موهایتانرادرستبرسبزنید برسی تهیه کنید که مناسب استفاده روزانه باشد. برســی بــا دندانههایــی قابــل انعطاف. ایــن نوع بــرس، گره خوردگــی موها را براحتــی باز میکند. بایــد از برستــان بدرســتی اســتفاده کنیــد. نباید برس را بردارید و همان اول شروع کنید به کشیدن آن از ریشــه بــه نــوک موها. اگــر ایــن کار را بکنید، پیچ و تابهای ســطحی مــو تبدیل بــه تودههای گره خورده در انتهای ساقه مو میشوند. ابتدا نوک موها را برس زده و کم کم به باالی موها برسید. 2 باموبهآرامیبرخوردکنید

در حمام موها را باالی سرتان جمع نکنید و شروع کنید به سابیدن با شامپو. این چنگ زدنها و پیچ دادنهــا بــه مــو و سابیدنشــان موجــب موخوره خواهد شــد. برای خشــک کردن نیز به موهایتان چنــگ نزنیــد. حولــه کشــیدن بــه موهــا و بهــم ریختنشان در هر جهتی کار درستی نیست. چون موهای مرطوب بهم گره خورده و آسیب میبینند و در نتیجه دچار شکستگی میشوند. به جای این کار، دور موهایتان یک حوله بپیچید و اجازه دهید خشک شود. 3 موهایتانراکوتاهکنید

موهایتان را تا حدودی اصاح کنید تا موخورهها تحت کنترلتان باشــند. اگر همیشه مراقبتهای الزم را انجام دهید، نیاز نیست مدام دنبال اصاح موهایتانباشید.همینمراقبتهاکمکمیکند تــا دیر به دیــر موهایتان را کوتاه کنیــد ولی به طور متوســط سه الی چهار بار در سال به کوتاهی موها نیاز است. 4 ماسکموزراامتحانکنید

موز سرشــار از روغنهای طبیعی، پتاســیم، روی، آهــن و ویتامینهاســت که بــه بازگرداندن حالت ارتجاعــی مو کمــک میکنــد و باعث بــه حداقل رسیدن شکنندگی موها میشود. همچنین موها را نــرم و مرطوب نگه مــیدارد و باعث بهبود بافت مــو و باعــث پیشــگیری از ایجاد دو شــاخه شــدن مو میشــود. موز را به تنهایــی پوره کنید و به موها بمالید یا اینکه با دو قاشــق ماست و مقداری آب و آبلیمــو مخلــوط کنید و بعد به صورت ماســک روی موها بمالید و بعد از یک ساعت با آب ولرم شستوشودهید. 5 باآگاهیبیشترموهایشادابداشتهباشید

برای شستن موهای خود از آب داغ استفاده نکنید وقبــل از اینکــه سشــوار کنیــد موها را خیلــی کم با روغــن زیتون چرب کنید. ســعی کنید بگذارید مو به حال خودش خشــک شــود. گاهی موهایتان را ببافید. زمانی که مو هنوز خیس است سعی نکنید که به زور برس و شانه، گرهها را از هم باز کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.