زهره شریفی

Vizhenameh - - News -

...« در سر راهم سری به حرم خان زدم و خانمها تا دربــار دارالحکومه خــان مرا همراهــی کردند. پس از آنکه آقا مرا ترک گفت ســه نفر از همسران خــان و چند زن دیگر دور مــن اجتماع کردند. دو نفر از آنان بســیار قشنگ و زیبا بودند؛ بخصوص رفتــار یکی از خانمها به ســختی مــرا تحت تأثیر قــرار داد و در تمام مدتی که در آنجا بودم دســت مــرا در دســت خود میفشــرد. یک زن جــوان با کودکش که همســر پســر خان دیگری بــود و حاال بهعنوان قهر در خانه پدرش بود نیز در بین آنان دیده میشــد. همســران خان گفتند کــه در فصل زمســتان خود را با خوانــدن آواز و بازی با بچهها یا دوختــن لباس یــا کاله بــرای کودکان ســرگرم میکننــد .... » روایــت زنانــه ســفرنامه «ایزابــال بیشــوپ» بهعنوان یــک جهانگــرد زن از زندگی زنان ایالت و بختیاریها بسیار شیرین و دلنشین اســت که میتوان بــا مطالعــه این ســفرنامه به اطالعات ارزشمندی دست یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.