وقتی مهریه باال و پایین می شود

مهریه از مشخص ترین و قطعیترین حقوق زنان است که با هر فشار اقتصادی عدهای به فکر نادیده گرفتن آن میافتند

Vizhenameh - - News - زهرا سپیدنامه وکیل پایه یک دادگستری

وقتی اوضاع اقتصادی به هم میریزد، نرخ ســکه بــاال و پاییــن میشــود و زندگــی خیلیهــا تغییر میکند. اصوالً وقتی روابط خوب اســت، آدم ها با هم مشــکلی ندارند و عاشــقانه هم را دوست دارند، گران شدن طال همســر را در به اجرا گذاشــتن مهریه ترغیب نمیکند. اما اگر عشــق ها تبدیل به نفرت ودوســتیها به دشمنی تبدیل شــده باشد، مشخص است باال رفتن سکه افراد را به طمع میاندازد، معلوم است مردی که 1000 ســکه مهر زنی که با او دشــمن اســت کرده، هر شــب خواب زندان میبیند. ســهیال مدتهاســت با همســرش اختالف دارد. انواع و اقســام راه ها را رفته از پادر میانی بزرگترها تا ساعت ها صحبت با انواع و اقسام مشاوران و روانشناسان. آخرش هم به این نتیجه رســیده که زندگیاش با حمید به بنبســت رسیده اســت و هیچ راه درمانی ندارد. تنها راه جدایی است و بس و حاال که میخواهد مهریهاش را به اجرا بگذارد مصادف شده با باال و پایین شدن قیمت سکه و حرف و حدیثهایی که در مورد مهریه پیش آمده. همین هم باعث شده به دفتر وکالت بیاید تا بپرسد در نهایت میتواند مهریهاش را بگیرد یا نه؟

سکه گران شده

«در هیچ موردی توافق نداریم. شوهرم بشدت بــد اخــاق و بد دهن اســت. هیــچ کنترلی روی اعصابــش نــدارد و بــا هــر بهانه شــروع بــه داد و بیــداد میکنــد. بــه خاطــر زندگی با ایــن آدم تبدیل به آدم عصبی شدهام که داروی اعصاب مصــرف میکنم. واقعاً باید جدا شــوم و به من گفتند در مملکت ما راه جدایی از اجرا گذاشتن مهریــه میگــذرد. امــا ایــن روزهــا حــرف هایی میشــنوم بدجــور تــوی دلــم را خالــی میکند. اینکــه مهریه را دیگر نمیخواهند به قیمت روز محاسبه کنند ...و نمیفهمم دقیقاً میخواهند چه کنند؟ یعنی قیمت ســکه را در زمان ازدواج در نظــر بگیرنــد؟ «هرکســی کــه در گیــر مــردی بد اســت با شــنیدن حــرف هایی که ایــن روزها پیچیــده همین نگرانیهــا را پیــدا میکند برای همیــن هــم بایــد به همــه آنهایــی کــه راجع به مهریــه حــرف میزننــد بگویم کــه: بــا توجه به ماهیت مهریههایی که به شــکل ســکه هســتند چنیــن چیــزی امــکان پذیــر نیســت.بله مهریه سهیا و بیشــتر مهریههایی که ما درگیر هستیم همــان مهــر المســمی اســت.مالی که خــود زن مقــدار آن را تعییــن میکنــد کــه میتواند عین معینی باشــد یا مقــداری پول باشــد. اگر مهریه عیــن معیــن باشــد نظیــر ســکه طــا نمیتوان هزینه آن را محاسبه کرد و به زن داد و باید عیناً خــود مال به هر قیمتی باشــد به فــرد پرداخت شود.بنابر این مهریه سهیا اصاً قابل محاسبه نیست که بخواهد کم و زیاد شود بلکه باید عیناً به صورت سکه پرداخت شود.»

انواع مهریه

ســهیا باز هم نگران است میگوید بارها شنیده کــه مهریــه را بــه نــرخ روز میدهنــد و.. پس این شنیدهها چیست؟ نگرانی سهیا باعث میشود تــا انــواع مهریه را بــرای وی توضیح دهــم: «بله مهریه انواع متفاوتی دارد که اگر بدرستی تعیین شــود قابــل مطالبــه خواهد بــود. مهر المســمی کــه عبــارت از میــزان مالی کــه بهعنــوان مهر در عقــد نــکاح ذکر میشــود و مــورد توافــق زوجین اســت.این مهر مرســوم همه عقد هاســت. حال اگــر این مهــر به صورت پول نقد تعیین شــود در زمان دادن دادخواســت مهریه از قاضی شــعبه میخواهیــم کــه آن را به نرخ روز (رســمی بانک مرکزی) محاسبه کند. انواع دیگری از مهریه هم وجود دارد که ممکن اســت زمانی سر و کارتان با آنها بیفتد که عبارتند از: مهــر الســنه، مهــری اســت کــه پیامبــر اکــرم صلــواتاهلل علیــه و آلــه بــرای حضــرت فاطمه علیهاالســام مقــرر کردنــد و آن عبــارت از ۲۶۲ مثقــال و نیم پول نقره مســکوک.مهر المثل که اگــر در عقــد نــکاح مهر تعییــن نشــود و زوجین میتواننــد پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کننــد، حــال اگر قبل از تراضی بــرای تعیین مهر نزدیکی شــود زوجه مســتحق مهر المثل اســت و مهــر المثل عبارت از مالی اســت که با در نظر گرفتــن وضــع خانوادگی و حال اقربــا و نزدیکان زوجه تعیین میشود. نــوع دیگــر از مهر که کمتــر با آن ســر و کار داریم مهــر المتعــه اســت که اهمیــت بســیاری دارد و عقد نکاح بدون تعیین آن باطل میشــود. مهر الســاعه هم در حقیقت همان مهریه در ازدواج موقت است. نوع دیگر مهر المثل هم هســت که در حقیقت اگر در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشــد که زوجه را قبل از نزدیکی طاق دهد مهر المثــل تعیین میکننــد بنابراین تعییــن میزان مهر المثل نســبت بــه وضع خانوادگــی زوجه و مهریه تعیین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.