اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

قول مســاعد چهار وزیر جدید دربــاره بهکارگیری زنــان/ وزیــران اقتصــاد، صنعــت، راه و کار درباره بــه کارگیــری زنــان در وزارتخانههــای متبــوع خود قول مساعد دادند. فریــده اوالدقباد، رئیــس فراکســیون زنان مجلس در جریــان بررســی صاحیت ۴ وزیر پیشــنهادی با ارســال نامــهای به آنهــا با اشــاره به برنامــه دولت تدبیر و امید برای اســتفاده از ظرفیت ۰۳ درصدی برای زنان در پستهای مدیریتی کان، استفاده از توانمندی زنان در پســتهای مدیریتی در ســطوح عالی و میانی را خواســتار شــد که هر چهــار وزیر در پاســخهای کوتاهــی نســبت بــه این موضــوع قول مساعد دادند.

دورهمــی زنــان کارآفرین صنایع دســتی بــا دولتیهــا/ زنــان کارآفرین فعال در حوزه صنایــع دســتی در اولین دیدارشــان بــا معاونــان رئیسجمهــوری، علــی اصغــر مونســان (رئیــس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) و معصومه ابتــکار (معاون رئیس جمهــوری در امور زنان و خانواده) از مشکاتشــان در حوزه تولید گفتند. پویا محمودیان، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی درباره دلیل برگزاری این جلسه گفت: بیش از ۵۷ درصــد فعاالن تولید این حوزه بانوان هســتند و این جلسه بهانهای برای مطرح کردن حرفهای آنان و بیان درد دلشان در حوزه طراحی، صادرات بازرگانی، آموزش، توسعه و ترویج صنایع دستی است.

نقش مریم میرزاخانی در نامگــذاری روز بینالمللی ریاضیــات/ وزیــر علــوم، تحقیقات و فناوری گفت: شــورای اجرایــی یونســکو با اشــاره به میــراث علمی دکتــر مریــم میرزاخانی و ســه بانوی دیگــر ریاضیدان در ســند نامگــذاری، روز ۴۱ مــارس را بهعنــوان روز بینالمللی ریاضیات نامگــذاری کرد. منصور غامی اظهار کرد: شورای اجرایی سازمان یونسکو در دویست و پنجمیــن اجاس خود، با توجــه به نقش ریاضیات در پیشــبرد ســایر علوم بویــژه در فهم مســائل بزرگ اجتماعــی، زیســت محیطــی و معضــات مربوط به آنها مانند آثار تغییرات آب و هوایی و کمک به یافتن راهکارهــای علمــی، روز ۴۱ مــارس را بهعنــوان «روز بینالمللیریاضیات»نامگذاریکرد.

حضــور بانــوان در ورزشــگاهها منــع شــرعی ندارد/ معاون فرهنگی قــوه قضائیه گفــت: حضــور بانوان در ورزشــگاهها و تماشای ورزش برای آنان شرعاً منع ذاتی ندارد. حجتاالســام هادی صادقی در این باره افزود: حضور در ورزشگاه و تماشای ورزش، برای زنان و مردان فی نفسه هیچ اشکالی ندارد اما ممکن اســت بهدلیــل عــوارض دیگــری مشــکل ایجاد کنــد. این مقام قضایی با گایه از برخی کســانی کــه میخواهند از حقوق زنان دفــاع کنند اما راه مناســبی برنمــی گزیننــد، اظهار داشــت: برخی افراد با حکم خدا مقابله میکنند یا با شیوههای نامناسب وارد این میدان میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.