افسردگی مردان پس از زایمان همسر!

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO - همسرانه معصومه اسکندری

افســـــــــــــردگی پــس از زایمــان یکــی از مشکــــــــالت روحــــــی پیــش رو بعــد از تولــد نوزاد است. شنیدن این موضوع که خانمی بعد از زایمان دچار افسردگی شده عجیب نیست اما در رابطه با آقایان چطور؟ آمــار نشــان میدهــد حــدود 4 درصــد از مردان نیــز بعد از زایمان همسرشــان، دچار افســردگی میشــوند. وظایف جدیــد، از دســت دادن توجه کامل همســر به خود و پدر شــدن مسائل آسانی نیستند که بتوان به سادگی با آنها کنار آمد. برخــالف مــادر، پــدر در طــول بــارداری همســر نمیتوانــد تغییــرات را حــس کنــد. تولــد فرزند بــرای آنهــا بــه نــاگاه اتفــاق میافتــد و دچــار شــوک احساســی قــوی میشــوند. پــدر شــدن بــه معنــی تغییــر اســت. مردهــا بــا تولــد فرزند بــه ایــن نتیجه میرســند کــه مســئول موجودی از گوشــت و خــون خــود هســتند و بایــد امنیــت او را تأمیــن کننــد. بنابرایــن شــروع میکننــد بــه اســتفاده از جمالت بایددار و خود را تحت فشــار میگذارند تا بهترین باشند اما به هر حال انسان ممکن الخطاست. این مسائل در کنار هم چرخه معیوبی میســازد که در نهایت سبب افسردگی پدرها میشود. معمــوالً آقایانی که بعد از زایمان همســر و ورود او به خانه همراه نوزاد کوچکش، دچار افسردگی میشوند، رفتارشان با قبل متفاوت است. در این مردان شــاید به جای افســردگی، بیشتر استرس نامعمولــی وجــود دارد کــه باعــث میشــود بــا کوچکترین مســأله از کوره دربرونــد و عصبانی شوند. خشم و اضطراب و نا امیدی و در نهایت مشکل داشــتن بــا نــوزاد جدیــد از حالتهــای شــروع افسردگی در مردان است البته افســردگی پدرانه همیشــه خود را این گونه بــروز نمیدهد. برخی پدرها در این دوران، کمی آرامتر میشوند. حتی ممکن است اشتهایشان را از دست بدهند و احساس خستگی و بیخوابی کننــد. دلیــل افســردگی پدرانه، نداشــتن اعتماد بــه نفس و تلقیــن ناتوانی در نگهــداری از فرزند است. به عبارت دیگر مردان مبتال به این حالت هنوز نپذیرفتهاند که پدر شــدهاند و تعهد پدرانه داشــتن در قبال فرزنــد را نمیپذیرند. گروهی از آقایــان حتــی جرأت دســت زدن به نــوزاد را هم ندارنــد. آنهــا نمیتواننــد بــاور کنند چــه اتفاقی افتــاده و چــون احســاس میکننــد ایــن فرزند را دوســت ندارند دائم احســاس گنــاه دارند و خود را مقصــر میداننــد و ایــن موضوع، خــود باعث تشدید افسردگی آنها میشود.

چگونه خود را از شر افسردگی پدرانه رها کنیم؟

در درجــه اول بهتریــن راهحل، گفتوگوســت. با همســر، خانــواده، دوســتان و پزشــکتان درباره مســألهای کــه داریــد صحبــت کنیــد. مطمئــن باشید بســیاری از مشکالت با حرفزدن برطرف میشــود. راهحــل دوم نگهداری از فرزند اســت. اگر احســاس میکنید این کار از شــما برنمیآید، آرامآرام از کارهای کوچک شروع کنید. میتوانید شــیر او را آمــاده کنید و بــه مادرش بدهیــد تا به نوزاد بدهد. میتوانید پوشک او را بیاورید تا مادر نوزاد را تمیز کند یا حتی همراه با همسرتان او را بــه حمام ببرید. به مرور زمان انجام این کارهای کوچــک باعــث افزایــش حــس پدرانــه در شــما میشــود و زمانی میرســد که حــس میکنید به اندازه مادر برای فرزندتان اهمیت دارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.