بحرانهاینوجوانیرا اینطور حل و فصل کنید

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO - کودکانه

بچههــا هر قدر بزرگتر میشــوند، مشکالتشــان هــم بزرگتر میشــود. در دوران نوجوانــی، ایــن مشــکالت حســاستر از هر دوره دیگری اســت و نقش شــما هم بهعنوان والد، حســاس و مهم اســت. هر برخورد اشتباه شما، هر مداخله نا بجا یا تندی و تنش میتواند نوجوانتان را به ســمت گروه همساالنش سوق دهد و از خانواده دورتر کند. این در واقع شروع مشکالت جدیتر است و به همین دلیل، مهمتریــن کار شــما بهعنوان پدر و مــادر یک نوجوان این اســت که ظرافتهای رابطه با یک نوجوان را بشناسید و رعایت کنید. وقتــی از چیــزی در زندگــی فرزنــد نوجوانتــان مطلــع میشــوید کــه بــه نظر شــما نگرانکننــده یا خطرناک اســت، باید با درایت و مالیمت تمام پیــش بروید. اگر با خبــر شــده اید که فرزندتان با دوســتان ســیگاری میگــردد یا فیلمهایی در گوشــی تلفنش دارد که نباید داشته باشد، پیش از آنکه عصبانی شوید و دعوا راه بیندازید، فکر کنید که مهمترین وظایف شما بهعنوان یک والد، کمک کردن و مشورت دادن و حمایت کردن اســت. برخورد آرام، منطقی و ســنجیده شــما فضایی امن و قابل اعتماد مهیا میکند و به حل مســأله منجر میشود. اشتباهات نوجوانتان را همان اندازه که مهم هستند ببینید. یعنی از کاه کوه نسازید و وضعیت را وخیمتر از آنچه هســت نشــان ندهید. شاید فکر کنید که با بزرگنمایی شــرایط هشدار جدی تری به فرزندتان داده اید و اگر به خاطر دوستی او با یک نوجوان سیگاری، به او لقب معتاد بدهیــد، میتوانیــد فرزندتان را متوجه عمق اشــتباهش کنید اما ایــن روش اغلب جواب نمیدهد چون نوجوان با چنین جبهه گیریهایی مقابل شــما قرار میگیرد و فضا به جای گفتوگو، به سمت تنش میرود. نوجوان شما از خالل این تنشها یاد میگیرد که دیگر مسائلش را با شما درمیان نگذارد یا آنقدر پنهان کاری کند تا هیچ چیزی از زندگی خصوصی او نفهمید. برای داشــتن یک مکالمه مؤثر بــا نوجوانتان، هربار فقط دربــاره یک موضوع یا مشــکل صحبت کنید. بحثها و بگومگوهای قبلی را به میان نکشید و روی یک مسأله متمرکز شوید. از فرزندتان بخواهید حرف بزند، حرف بزند و باز هم حرف بزند. شنونده خوبی باشید چون تعامل سازنده با نوجوان وقتی شکل میگیرد که او متکلم باشد و شما شنونده. برعکس این، میشود نصیحت کردن مداوم شما و دورتر شدن فرزندتان از خانواده. نتیجهگیریهــای بلندمدت نکنید. مثالً اگر فرزندتان نمره پایینی گرفته، ســعی نکنید این نمره را به آینده بد فرزندتان، دانشگاه نرفتن، کار پیدا نکردن و بدبخت شدن ربط دهید. این فقط یک نمره است و شما باید درباره اینکه چرا فرزندتان نمره کمی گرفته حرف بزنید. همین! ذهنیت همه یا هیچ و صفر و یک را دور بریزید. ببینید که چطور میتوانید بین عقیده و تمایل خود و عقیده و تمایل فرزندتان راهی میانه را برگزینید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.