فوتهای کوزه گری استعفا کردن

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO - موفقیت

اســتعفا دادن اتفــاق چنــدان جالبــی نیســت مگــر اینکــه مطمئن باشــید مســیر کاریتان را به شکلی درست تغییر میدهید و قرار است شرایطتان بهتر شود. معمــوالً اســتعفا وقتی اتفــاق میافتد کــه عصبانــی و دلخوریــم و بهنظرمان در حقمان اجحاف شــده اســت. بــرای همین هم واکنش هایمان احساســی اســت و حتــی اســتعفایمان را احساســی مینویســیم. کاری کــه درســت نیســت و بعداً برایمان دردسرساز میشــود و حتی ممکن است بزودی از استعفایمان پشیمان شــویم. اگــر تصمیمتان برای اســتعفا دادن قطعی اســت باید قبــل از آن به این نکات توجه کنید و بعد کار سخت را شروع کنید.

اولین چیزی که هنگام اســتعفا دادن باید به آن حواســتان باشــد این اســت کــه در ســایه آن عصبانیــت و دلخوری رفتــار مؤدبانه یادتان نرود. اگر در نوشــتن اســتعفا و حــرف زدن دربــارهاش مؤدب نباشــید ســابقه بســیار بــدی در کارنامه کاریتان ثبت میشــود که بعدها حتماً به خاطر آن ناراحت و پشــیمان خواهید بود. میشود با عصبانیت استعفا داد اما مؤدب بود. دعوا کردن هنگام استعفا از یک جهت دیگر هم برایتان بد میشــود؛ کارمندان دیگر ممکن اســت از این داد و فریادهــا و دعواهــا فیلــم یا عکس بگیرند و این فیلم و عکس دســت به دســت در شــبکههای مجــازی بچرخد و قطعاً با این مســأله کار کردن پــس از این اتفاق برایتان سخت میشود.

درســت است که بهدلیل مشکالت پیش آمده حرفهای زیادی در ذهنتان هست که حتماً چندین بار با خودتان تمرین کرده اید تا آنها را بگویید اما ممکن اســت ســر بزنگاه آن جمالتی که به نظــر خیلی تأثیرگذار میرســیدند و مطمئن بودید میتوانند ناراحتی و مشکالت شما را بیان کنند یادتان برود یا اینکه نتوانید آنطــور که تمرین کرده اید بیانشــان کنید. شــاید هم هنگام بیــان حرف هایتان شــرایط گفتوگو آنطور که فکر میکردید پیش نرود. به همین دالیل بهتر است بــا یــک نامه مناســب اســتعفایتان را اعــالم کنید. در همــان نامه بهطــور دقیق و مشــخص توضیح دهید دالیل استعفایتان چیست. یادتان باشد از این نامه چند نسخه تهیه کنید و در اختیار افرادی که الزم است قرار دهید.

اتفاق بدی که پیش آمده حتماً شــما را بســیار ناراحت کرده که باعث شــده چنیــن تصمیمــی بگیریــد اما چرا چنــد روزی صبــر نمیکنید تــا بتوانید تصمیم بهتــری بگیریــد؟ احساســات وقتی خشــمگین و ناراحــت میشــویم خیلی قوی هستند و ممکن است نتوانیم تصمیم درست و منطقی بگیریم. کمی که آرامش پیــدا کردید دوباره به شــرایط پیش آمده و تصمیمتان فکــر کنید و بعد به نتیجه نهایی برســید. اگر هم مطمئن هســتید تصمیمتان عوض نمیشود وقتی نامه استعفایتان را نوشتید اعالم کنید یک یا دو هفته دیگر کار را ترک میکنید. با این کار به مجموعه زمان میدهید کسی را پیدا کنند تا جایگزین شما شود و البته نشان میدهید باز هم مسئولیت پذیر هستید و نمیخواهید محل کارتان زمین بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.