استفاده از اکسسوریهای مناسب

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

اگر در طراحی دکوراسیون اتاق کار در منزل زیاد بهدنبال مدرن بودن نیســتید، از اکسسوریهایی استفاده کنید که با آنها راحت هســتید. بــرای مثال اســتفاده از یک لیوان زیبــا بهعنوان جامدادی، اســتفاده از دفتر یادداشــتها و کاغذهای برچســبدار رنگی یا یک ســطح زباله رنگی و زیبا میتواند در اتاق کار مناســب باشد. نصب تابلوهای هنری زیبا و الهامبخش نیــز میتواند روحی تازه به اتاق کارتانبدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.