فضا را ساده دکور کنید

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

دکــور شــلوغ باعــث حــواس پرتیتان میشــود. سعی کنید تا جایی که امکان دارد از به کار بردن بخشهای اضافی و وسایل غیرالزم در چیدمان اتاق کار جلوگیری کنید. هر چقدر فضای کار شما ســادهتر طراحــی و اجرا شــود، تمرکزتــان را طی ســاعات کار زیادتر کــرده و باعــث افزایش بازده کاری خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.