نکات مهم برای داشتن ناخنهایی سالم

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

ناخنهــا را درســت کوتــاه کنید.کفشهای تنگ نپوشــید زیرا ناخنها در گوشت پا فرو میرود. از الکهای با کیفیت استفاده کنید، چون الکهایی که کیفیت خوبی ندارند به ناخن صدمه میزنند. وقتی الک را بــا پاککنندهها پاک میکنیم، باید یــک مرطوبکننــده خــوب هــم اســتفاده کنیم. ناخن هایتان را با روشهای خانگی تقویت کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.