مواد غذایی مفید برای رشد و تقویت ناخن

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

بهطور کلی موادغذایی مفید برای ناخن مربوط به مــواد غذایــی حــاوی پروتئیــن، ویتامینهای گــروه ب ، زینــک و آهــن هســتند و برخــی از این مواد غذایی شــامل غذاهای مغذی مانند برنج قهــوهای، آجیل، غالت کامل، ســویا، شــیر بدون چربــی، انــواع ماهــی، میــوه و ســبزیجات تــازه میباشند که برای ناخن بسیار خوب هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.