ماساژ ناخن با لیموترش تازه

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

یکــی از بهتریــن روشهــای تقویــت ناخنهــا استفاده از لیموترش تازه است. برای این منظور یک عــدد لیموترش تازه را بــرش داده و آب آن را داخــل فنجانی بریزید. ســپس ناخنهای یک دســت را درون آن قــرار داده و بــا آب لیموترش ماســاژ دهید پــس از چند دقیقــه همین عمل را با دســت دیگــر خــود انجام دهیــد. برای ماســاژ ناخنهــا با لیموترش میتوانیــد تا 0۱ دقیقه این کار را تکرار کنید. پس از طی این زمان به ناخنها اندکی فرصت دهید تا خشک شود. سپس با آب شســته و از کــرم مرطوبکننده پوســت اســتفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.