روغننارگیل

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

روغــن نارگیل یکــی دیگــر از روش های عالــی برای تقویت ناخنهای شکننده است چون حاوی چربی اشباع اســت، ناخنها را مرطوب میکند و درنتیجه از عفونت آنها پیشــگیری میکنــد. میتوانید روغن نارگیــل ولرم را مســتقیماً به ناخنهایتــان بمالید و پنــج دقیقه بــه آرامی ماســاژ دهیــد. ایــن کار باعث بهبود جریان خون در ناخن میشود. این کار را دو تا ســه بار در روز انجام دهید. همچنین میتوانید چند قطره آبلیمو را به مقداری روغن نارگیل ولرم اضافه کنید و به ناخنهایتان قبل از خواب بمالید و در طول شب دستکش بپوشید. این راهکار را بهطور مرتب در پیش بگیرید تا ناخنهایتان سالمتر و قویتر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.