چگونه دکوراسیون سفید را جذابترکنیم؟

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

افراد زیادی عاشق دکوراسیون سفید رنگ هستند و این رنــگ را به انتخاب رنگهــای دیگرترجیح میدهند. اما اگر رنگ سفید با رنگهای دیگری در دکوراسیون همراه نشــود خانه بیروح و سرد میشــود. اتاق پذیرایی سفید عالوه بر روشــنایی، شــادابی و جذابیت، قابلیت ایجاد هارمونی مناســب با انواع رنگهای ســرد، گرم و خنثی را دارد کــه امتیــاز ویژهای به حســاب میآید. اســتفاده از رنگ ســفید برای همه فضاها مناســب است و میتوان گفت انتخاب بســیار مناســبی برای رنگ دیوارهاست. همچنین رنگ سفید معجزه خانهها و فضاهای داخلی کوچک اســت. چون با درخشــش خــود میتواند خانه کوچک شما را بزرگتر جلوه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.