جزئیاترنگی

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

ســادهترین کاری کــه میتوانیــد بــرای جالبتر شــدن دکوراســیون ســفید رنگ انجام بدهید این است که جزئیات رنگی را وارد دکوراسیون منزلتان کنید جزئیاتی مانند کوسن، تابلو، دکوریهای رنگی ...و رنگ کردن یکی از دیوارهای منزل کمک بزرگی در جان بخشــیدن به دکوراســیون سفید میکند، با کمترین هزینه میتوانید دکوراســیون ســفید منزلتان را از ســردی نجــات دهید و یک دکوراســیون جذابتر بســازید. میتوانیــد از پردههــای رنگی به جای پردههای سفید استفاده کنید و رنگ پرده را با فرش ســت کنید مثــالً اگر رنگ فرشتان سرمهای اســت از پرده یاسی یا آبیاستفادهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.