استفاده از انواع رنگ

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

اتــاق پذیرایــی ســفید رنــگ خــود را بــا مبلهــای ســیاه بــه محیطــی ســیاه و ســفید و جــذاب تبدیــل کنیــد و یــا بااســتفاده از رنــگ ســبز و آبــی دکوراسیون اتاق پذیرایی سفید خود را جذاب و پرهیجــان نمایید. رنگهای بنفــش و قرمز نیز در کنار رنگ ســفید میتواننــد محیطــی پرانرژی به شــما هدیــه دهند. اســتفاده از کفپوش تیره در دکوراسیون ســفید میتواند اتاق را بزرگتر جلــوه دهد ضمــن اینکه رنگ سفید به نورپردازی اتاق پذیرایی شما نیز کمک میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.