آب پنیر پاککننده پوست صورت

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

معمــوالً در زمــان تولیــد ماســت یــا پنیــر خانگیهمیشهمقدارزیادیآبپنیرتولید میشــود و افــراد غافل از اینکه بســیاری از مواد معدنی، ویتامینهای گروه ب در این ماده وجود دارد آن را دور ریخته و با این کار از باقیمانــده که درصد زیادی انواع اســید از جمله اسید الکتیک و برخی پروتئینها است ، استفاده میکنند. آب پنیر عالوه بر خواصبیشماربرایسالمتی،معجزهای برای پوست صورت نیز به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.